Informatie voor politieke partijen


Registratie

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moeten deze aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen.

Wilt u deelnemen aan de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen van 15 maart 2023, dan kunt u het verzoek tot het laten registreren van de aanduiding van uw partij indienen tot en met 19 december 2022.

Gebruik voor het verzoek verplicht het volgende formulier: Verzoek tot registratie van een aanduiding Model G 1 – 1'.

Het verzoek moet gericht worden aan de voorzitter van het centraal stembureau en de volgende documenten moeten daarbij gevoegd worden:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte) van uw partij;
 • een bewijs van inschrijving van uw partij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
 • een verklaring van de politieke partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst.

Het verzoek moet worden ondertekend door de hiertoe bevoegde bestuurders van de partij. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het handelsregister.

U kunt uw verzoek schriftelijk richten aan:

Centraal stembureau van waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA ALMELO

Of per e-mail aan: verkiezingen@vechtstromen.nl

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen voor de registratie van hun aanduiding. Deze waarborgsom bedraagt € 225. U ontvangt een bewijs van betaling van de waarborgsom, dat u moet voegen bij uw verzoek tot registratie van de aanduiding. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
Rekeningnummer NL44 NWAB 0636 7560 17
t.n.v. waterschap Vechtstromen

Onder vermelding van: 'Waarborgsom registratie waterschapsverkiezing' en de naam van de partij.

Beslissing

Het centraal stembureau beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de betreffende aanduiding kan worden geregistreerd.

Het centraal stembureau kan in de volgende gevallen afwijzend beslissen op een verzoek tot registratie:

 • de aanduiding is in strijd met de openbare orde;
 • de aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al in het waterschap dan wel voor Tweede Kamer geregistreerde aanduiding van een andere politieke partij, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend;
 • de aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers;
 • de aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens;
 • de aanduiding komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
 • op dezelfde dag wordt bij het centraal stembureau een verzoek ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding;

Op dit moment zijn de volgende aanduidingen geregistreerd voor de verkiezing van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen.

Doorwerking

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd voor de waterschapsverkiezingen.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en het stembiljet en geen aanduiding van de partij.

Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling, 30 januari 2023, leveren de politieke partijen hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van het waterschap.

Kandidaat

Een kandidaat moet:

 • wonen in het beheergebied van het waterschap (ingezetene zijn);
 • 18 jaar of ouder zijn; en
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde om kandidaat te zijn voor de waterschapsverkiezingen.

Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet wel 18 jaar worden binnen de zittingsperiode van het nieuw te kiezen algemeen bestuur.

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor het samenstellen van de kandidatenlijsten en de daarbij behorende verplichte formulieren wordt door de Kiesraad ondersteunende software (OSV) geleverd. Deze vindt u op de website van de Kiesraad.


Documenten

De volgende documenten moeten dan worden ingeleverd:

Elke kandidaat op de kandidatenlijst stemt schriftelijk in met de vermelding van zijn of haar naam op de kandidatenlijst.

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Van kandidaten die nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur van het waterschap moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de identificatieplicht).

Let op:

op de kopie moet het Burgerservicenummer (BSN) zichtbaar zijn. Bij een paspoort geldt dat dit de houderpagina en de pagina met Burgerservicenummer is, voor een identiteitsbewijs geldt de voor- en achterkant.

Het legitimatiebewijs moet op de dag van kandidaatstelling geldig zijn en dus niet verlopen zijn.

Omdat de kopie voor de benodigde stukken voor kandidaatstelling een wettelijke basis heeft, is het overschrijven of anonimiseren van de kopie niet toegestaan (H9 Kieswet en artikel 1 Wet op de identificatieplicht). Daarnaast is het heel belangrijk dat de handtekening op de kopie overeenkomt met de handtekening van de kandidaat op de ingeleverde stukken.

 • Indien een kandidaat niet in het beheergebied van het waterschap woont, moet hij of zij een verklaring van voorgenomen vestiging (verhuizing) inleveren (model H7).
 • Machtiging tot plaatsen van de aanduiding boven aan de lijst (model H 3-1).

Bij de lijst moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om de naam van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen.

 • Als twee of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen (model H3-2).

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de waterschapsverkiezingen of die bij de vorige waterschapsverkiezingen geen zetel hebben behaald moeten nog extra documenten inleveren:

 • Bewijs van betaling waarborgsom.

De waarborgsom moet uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling (30 januari 2022) zijn betaald.

De waarborgsom bedraagt € 225. U ontvangt een bewijs van betaling van de waarborgsom. Dit bewijs levert u in bij de kandidaatstelling.

De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als een partij geen geldige lijst heeft ingeleverd.

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
Rekeningnummer NL44 NWAB 0636 7560 17
t.n.v. waterschap Vechtstromen

Onder vermelding van: 'Waarborgsom kandidaatstelling waterschapsverkiezing' en de naam van de partij.

 • Ondersteuningsverklaringen (model H4).

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiezer die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiezer vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Voor de waterschapsverkiezingen moeten 30 ondersteuningsverklaringen worden overlegd.

Het centraal stembureau accepteert daar waar nodig geprinte scans of kopieën van origineel ondertekende instemmingsverklaringen (Model H 9) als blijkt dat de ondertekening voldoende betrouwbaar is. Dat geldt ook voor de verklaring van de (landelijke) gemachtigden (Model H3-1/H3-2). De kandidatenlijst zelf (Model H1) moet wel origineel ondertekend zijn (met natte handtekening), door de inleveraar. Het centraal stembureau accepteert geen foto’s van ondertekende documenten.

Voor de wijze waarop kandidaten op de kandidatenlijst moeten worden vermeld, volgt het centraal stembureau de Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de vermelding van kandidaten op de kandidatenlijst.

Voorinlevering dinsdag 24 januari

Bij waterschap Vechtstromen bestaat de mogelijkheid van de zogenoemde voorinlevering, waarbij de kandidatenlijst vooraf aan de dag van kandidaatstelling op fouten wordt gecontroleerd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten partijen de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling inleveren.

De datum van voorinlevering is verstreken, u kunt uw lijst op 30 januari inleveren.

Beslissing kandidatenlijsten

Op 31 januari 2023 om 16:00 uur beoordeelt het centraal stembureau de ingeleverde kandidatenlijsten. Als er bij beoordeling van de kandidatenlijsten fouten blijken dan worden partijen in de gelegenheid gesteld deze fouten te herstellen. Partijen hebben dan twee dagen de tijd de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau.

 • woensdag 1 februari 2023: 9.00 uur – 17.00 uur;
 • donderdag 2 februari 2023: 9.00 uur – 17.00 uur.

Op 3 februari 2023 om 17.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting definitief over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen. Ook worden de kandidatenlijsten in deze zitting genummerd.

Lijstnummering

De lijstnummering wordt bepaald door het aantal stemmen dat een partij bij de vorige waterschapsverkiezingen heeft gehaald. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enzovoort.

Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen en aan partijen die geen zitting hebben in het algemeen bestuur een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting.

Verder nog: