Duurzame ontwikkeling


We worden regelmatig en steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Dit daagt ons uit om een stevige bijdrage te leveren aan de doelstellingen voor klimaat en duurzaamheid. Daarnaast kan het waterschap een bijdrage leveren aan behoud en versterking van natuur en biodiversiteit.

De waterschappen hebben in het Klimaatakkoord afgesproken dat zij streven naar 100% energieneutraliteit in 2025. Waterschap Vechtstromen neemt hier iets meer tijd voor en richt zich vooral op het bovenliggende doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In het Klimaatakkoord is hierover afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 49% lager moet zijn dan in 1990 en in 2050 95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990.

Het uitputten van de aarde brengt grote milieutechnische en economische problemen met zich mee; een lineaire economie gaat gepaard met een enorme afvalproblematiek. We streven daarom naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Dit komt ook terug in het twaalfde doel van de Sustainable Development Goals over duurzame consumptie en productie. Naast een bijdrage aan de energietransitie investeren we al jaren in nieuwe technieken om hoogwaardige producten terug te winnen uit afvalwater. In het landelijke programma ‘Nederland Circulair in 2050’ staat hoe onze economie kan ontwikkelen naar een volledig circulaire economie in 2050. Als tussendoelstelling voor 2030 wordt gesteld om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.

De noodzaak om de achteruitgang van de biodiversiteit verder tegen te gaan en om meer te vergroenen, krijgt steeds grotere maatschappelijke en politieke aandacht. Waterschappen zijn weliswaar geen terreinbeheerder, maar wel beheerder van de natuur in en langs de waterlopen van het waterschap. Dit is onderdeel van onze wettelijke Kaderrichtlijn Water-verplichting. Daarnaast benutten wij kansen om op onze terreinen rondom gebouwen of overhoeken meer ruimte te bieden aan de biodiversiteit. Zo dragen wij concreet bij aan behoud en versterking van biodiversiteit. Hiervoor hebben we een vergroeningsstrategie opgesteld.