Watervisie 2050


"Wij beseffen de waarde van het water pas wanneer de bron is opgedroogd."

Thomas Fuller, Arts en schrijver (1654 – 1734)

Voorwoord

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Dat is de vraag waar we als waterbeheerder samen met belanghebbenden voor staan.

Downloaden

Op deze pagina's kunt u de volledige watervisie 2050 lezen, daarnaast kunt u de pdf hieronder downloaden.

Wadi Hengelo jonge man met hond

De zeven hoofdlijnen

Gelukkig staan we niet alleen in de drie grote opgaven waar Vechtstromen zich voor gesteld ziet. Klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid vormen een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal en een aantal andere (nationale) programma’s waarin we nauw samenwerken met andere overheden en andere betrokken partijen, waaronder de Deltaplannen Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en Zoetwater en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De meeste van deze programma’s hanteren eenzelfde tijdshorizon als Vechtstromen. Vechtstromen kijkt samen met de in deze programma’s betrokken partijen richting 2050 en zet daarbij in op een herontwerp van ons hele watersysteem. Welke hoofdlijnen onderscheiden we bij ons werk aan het water en aan het herontwerp van het watersysteem?

Het aanpassen van de waterhuishouding op de inrichting en het gebruik van de ruimte bereikt zijn grenzen.

De aanpassingen aan ons watersysteem die zorgen voor waterafvoer en wateraanvoer, hebben een keerzijde: een onnatuurlijk waterregime met verlies aan ecologische waarden. Bovendien hebben we ons te veel gefocust op het voorkomen van wateroverlast. Aangewakkerd door de klimaatverandering gaan we voor meer balans tussen droge voeten enerzijds en het beperken van droogte anderzijds. Dit betekent dat we niet overal alle functies en grondgebruik kunnen en willen bedienen wanneer deze niet goed aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het watersysteem: water is een leidend principe voor het inrichten en het gebruiken van onze leefomgeving.

Het grootste en meest geschikte reservoir om water in te bergen is de bodem

Vergroting van de grondwatervoorraad is nodig om in perioden van droogte meer water beschikbaar te hebben voor landbouw, natuur en drinkwater. Dit betekent minder diepe en snelle ontwatering en meer aandacht voor het vasthouden van water in de bodem bij de inrichting en het beheer van het watersysteem. Ook vanuit dit belang zijn er daarom grenzen aan het realiseren van de gewenste waterstanden op alle plekken, voor alle functies en grondgebruik.

Ons water moet, zowel ecologisch als chemisch, van goede kwaliteit zijn. Schoon water is de basis voor een veilige leefomgeving en drager van natuur- en landschapskwaliteit

Schoon water realiseren we alleen samen met inwoners, bedrijven en andere overheden. Wij signaleren waar waterkwaliteitsproblemen optreden en spreken onze partners daarop aan. Het voorkomen van watervervuiling bij de bron, stimuleren we door voorlichting en controle op het naleefgedrag. Waar dit nodig is, zuiveren we ons afvalwater verdergaand. Voor een goede ecologische kwaliteit zorgen we daarnaast, in afstemming met de grondgebruikers, voor een natuurvriendelijke inrichting en beheer van onze waterlopen.

Waterschap Vechtstromen is een op duurzame ontwikkeling gerichte partner

Samen met onze partners gaan we aan de slag met onze wateropgaven en werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Daarbij willen we in 2030 energieneutraal zijn en brengen we de uitstoot van broeikasgassen zo sterk mogelijk terug. Daar waar we nog geen oplossingen hebben, investeren we samen in kennis en innovatie. Alleen als onze assets op orde zijn, kunnen we als betrouwbare partner werken aan duurzame ontwikkeling. Daar zorgen we voor met assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten).

Zuiveringsinstallaties worden knooppunten voor circulair watergebruik en de productie van energie en grondstoffen

Gezuiverd afvalwater, dat terugvloeit in het watersysteem, moet schoon en veilig zijn. Op deze manier worden kringlopen hersteld. Zuiveringsinstallaties ontwikkelen we waar nodig tot hoogwaardige installaties die ook microverontreinigingen, zoals medicijnresten, verdergaand verwijderen. Kansen in de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie worden verkend en verantwoord benut.

Regenwater is geen afvalwater, maar een bouwsteen in de ontwikkeling van een robuust watersysteem

Vergaande scheiding van hemelwater (regen en sneeuw) en afvalwater is noodzakelijk in het streven naar een robuust watersysteem. Met de gemeenten als onze belangrijkste partner in deze, is het belangrijk dat er op termijn geen kostbaar hemelwater via rioleringssystemen met ander water wordt vermengd en onnodig wordt getransporteerd.

Een aantrekkelijke leefomgeving, waar genieten van water mag, vergroot het waterbewustzijn

Water, als bouwsteen voor een aantrekkelijke leefomgeving, is ook om van te genieten. Het waterschap zet zich daarom in om, in samenwerking met onze partners, de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Ons werkgebied: hoog gelegen en sterk verweven

De kenmerken van ons werkgebied, in het bijzonder het reliëf en de grondsoort, zijn van grote invloed op de waterhuishouding. Zij bepalen dan ook voor een groot deel onze keuzes en werkwijzen.

Hoog gelegen
Sterk verweven
Fijnmazig watersysteem in het landelijk gebied
Vervlechting van schoon en vuil water in het stedelijk gebied
Water aan- en afvoeren

Handstuw met balk Haaksbergen

Drie grote wateropgaven

De drie belangrijkste opgaven voor waterschap Vechtstromen zijn de toenemende droogte en overlast als gevolg van klimaatverandering, de waterkwaliteit die onder druk staat en de transitie naar een duurzame ontwikkeling. Maar deze opgaven bieden ook kansen.

Energiefabriek Hengelo

Nawoord

In de inleiding van deze Watervisie gaven we al aan, dat we graag met u in gesprek gaan. De resultaten van die gesprekken nemen we mee in de uitwerking van ons Waterbeheerprogramma dat in 2021 als concept gereedkomt. Hierin vertalen we onze visie, ambities en doelen in beleid en maatregelen. Watervisie en Waterbeheerprogramma zijn op deze manier nauw verbonden en zullen uiteindelijk bij elkaar worden gevoegd tot een tweeluik.

Boten bij sluis Vechtdal Junne