Het grootste en meest geschikte reservoir om water in te bergen is de bodem


Vergroting van de grondwatervoorraad is nodig om in perioden van droogte meer water beschikbaar te hebben voor landbouw, natuur en drinkwater. Dit betekent minder diepe en snelle ontwatering en meer aandacht voor het vasthouden van water in de bodem bij de inrichting en het beheer van het watersysteem. Ook vanuit dit belang zijn er daarom grenzen aan het realiseren van de gewenste waterstanden op alle plekken, voor alle functies en grondgebruik.

In ons gebied valt jaarlijks gemiddeld 250 mm meer neerslag dan er verdampt. Door de verandering van het klimaat zal dit neerslagoverschot op jaarbasis toenemen. Toch kennen wij steeds vaker perioden waarin we te maken hebben met een tekort aan beschikbaar water. Wij voeren dan water aan uit het hoofdwatersysteem (IJssel, IJsselmeer). Maar we willen onze afhankelijkheid van dit water verminderen. We verwachten dat, wederom door de verandering van klimaat (Rijn verandert van gletsjerrivier in regenrivier), op termijn dit water steeds minder beschikbaar is voor ons en verschillende gebruiksfuncties in ons gebied. We zouden dan ook liever willen beschikken over het water dat daarvóór gevallen is.

Met (verhoogde) stuwen en bergingsgebieden proberen we het water vast te houden. Maar als we het water in de bodem vast kunnen houden, conserveren we vele malen meer water. Ook met het oog op onze drinkwatervoorziening die geborgd moet zijn in een duurzaam watersysteem, is dit van groot belang. Dit betekent dat we moeten proberen om het water niet te gemakkelijk via te diepe sloten uit de bodem te laten wegvloeien naar de oppervlakte. En dat we de structuur van de bodem goed houden, zodat er verticaal transport van water door de bodem mogelijk is. Dit zorgt er dan ook voor dat wanneer er in een hele korte tijd heel veel water valt - de zogenoemde hoosbuien waar we steeds vaker mee te maken krijgen - het water ook makkelijker in de bodem kan zakken. Daarnaast zal het minder uitdrogen van de bodem ook de afbraak van organische stof, wat niet alleen ongunstig is voor de CO2-problematiek maar ook voor de bodemstructuur, tegengaan.


Een goede bodem is belangrijk voor de wateropslag. Het bodemleven zorgt ervoor dat water in de bodem kan zakken en voor de ondergrondse opslag van water.