Zuiveringsinstallaties worden knooppunten voor circulair watergebruik en de productie van energie en grondstoffen


Gezuiverd afvalwater, dat terugvloeit in het watersysteem, moet schoon en veilig zijn. Op deze manier worden kringlopen hersteld. Zuiveringsinstallaties ontwikkelen we waar nodig tot hoogwaardige installaties die ook microverontreinigingen, zoals medicijnresten, verdergaand verwijderen. Kansen in de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie worden verkend en verantwoord benut.

Ook de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn een belangrijk onderdeel van het stedelijke watersysteem. Op de eerste plaats vindt daar de zuivering van het afvalwater plaats. Dit gezuiverde afvalwater heet effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater). Daarnaast is er de toevoer van water op ons oppervlaktewater, die zeker in droge perioden meer dan welkom is: in de gebieden zonder wateraanvoer is dit effluent in droge perioden zelfs het enige water dat nog door onze waterlopen stroomt.

De toenemende belasting van het afvalwater met microverontreinigingen, zoals medicijnresten, leidt ertoe dat de eisen aan de kwaliteit van het effluent verder worden verscherpt. Hiervoor ontwikkelen wij een langetermijnprogramma voor een vergaande zuivering, inclusief microverontreinigingen. Zo komen wij tegemoet aan de belangen van volksgezondheid, ecologisch gezonde wateren en de waarde van effluent als waterbron voor landbouw, natuur en een aantrekkelijke leefomgeving.

Daarnaast gaan wij onze zuiveringsinstallaties ontwikkelen naar ‘fabrieken’ voor de productie van energie en grondstoffen. Onze energiefabriek in Hengelo is een mooi voorbeeld. Vanuit de maatschappelijke opgave voor de energietransitie en de circulaire economie willen wij deze potenties samen met het bedrijfsleven verder ontwikkelen.