Regenwater is geen afvalwater, maar een bouwsteen in de ontwikkeling van een robuust watersysteem


Vergaande scheiding van hemelwater (regen en sneeuw) en afvalwater is noodzakelijk in het streven naar een robuust watersysteem. Met de gemeenten als onze belangrijkste partner in deze, is het belangrijk dat er op termijn geen kostbaar hemelwater via rioleringssystemen met ander water wordt vermengd en wordt getransporteerd.

De scheiding van hemelwater (regen en sneeuw) en afvalwater helpt om de zoetwatervoorraad te vergroten, verdroging te voorkomen en wateroverlast te beperken. Maar ook om zuiveringsinstallaties met een hoger verwijderingsniveau te ontwikkelen en deze om te vormen naar knooppunten voor water, energie en grondstoffen. Daarom moet het oppervlaktewater dat in het verleden uit de stad is verdwenen, terugkomen in de vorm van stadsbeken, wadi’s, waterpleinen, etc. Op die manier hoeft het hemelwater niet meer via rioolbuizen te worden afgevoerd. Naast dat dit zorgt voor een robuuster watersysteem, zorgt dit ook nog eens voor besparing van kosten in het rioleringsbeheer en het zuiveringsproces.

Op de plaatjes is te zien hoe het oppervlaktewatersysteem in Enschede in het verleden was ingericht en hoe de huidige situatie nu is: er is geen bekenstelsel meer aanwezig om water af te voeren. De actuele plannen voor stadsbeken zijn in het plaatje eronder te zien.

Nieuwe oppervlaktewatersystemen in stedelijke gebieden moeten uiteraard optimaal aansluiten op het totale watersysteem van Vechtstromen. In het buitengebied is het al moeilijk om ruimte te vinden voor water, maar in het stedelijk gebied is dit nog vele malen moeilijker en vooral veel duurder. Hier ligt een grote gedeelde opgave voor gemeenten, waterschap, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en individuele inwoners.