Voorwoord


Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Dat is de vraag waar we als waterbeheerder samen met belanghebbenden voor staan.

Bij de beantwoording van die vraag moeten we moeilijke keuzes maken. De effecten van het veranderende klimaat op onze leefomgeving, de stikstofproblematiek, maar ook het verlies aan biodiversiteit onderstrepen dat het anders moet. We bewegen op diverse fronten richting

kantelpunten, maar kunnen nu met juiste keuzes nog bijsturen. Deze Watervisie helpt daarbij.

De Watervisie van Vechtstromen benoemt zeven hoofdlijnen, maakt een doorkijk naar 2050, richt het denken en werken van de waterschapsorganisatie en biedt belanghebbenden duidelijkheid hoe we het gesprek over de leefomgeving insteken en we moeilijke keuzes niet willen ontwijken.

Kijk je naar Twente, het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe dan kun je er niet om heen dat het landschap de drager is van de leefomgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten vorm krijgen vanuit dat landschap. Water krijgt zo positie in ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee creëren we een

maatschappelijk acceptabele balans tussen droge voeten enerzijds (water afvoeren) en het beperken van droogte anderzijds (water vasthouden).

Het landschap en het ordenende karakter van water daarin tot z’n recht laten komen, kunnen we niet alleen. Een klimaatrobuuste en duurzame leefomgeving realiseren, vergt intensief samenspel van het waterschap met andere overheden, maar ook met alle belanghebbenden. Dat vergt investeren in verbinding, in bewustwording, wederzijds begrip en onderkennen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daartoe zetten we graag het gesprek met u voort.

Namens het dagelijks bestuur,

Watergraaf Stefan Kuks