Waterschap Vechtstromen is een op duurzame ontwikkeling gerichte partner


Samen met onze partners gaan we aan de slag met onze wateropgaven en werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Daarbij willen we in 2030 energieneutraal zijn en brengen we de uitstoot van broeikasgassen zo sterk mogelijk terug. Daar waar we nog geen oplossingen hebben, investeren we samen in kennis en innovatie. Alleen als onze assets op orde zijn, kunnen we als betrouwbare partner werken aan duurzame ontwikkeling. Daar zorgen we voor met assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten).

In de eenentwintigste eeuw doet een waterschap veel meer dan het beheren van water en het zuiveren van afvalwater. Schoon, voldoende en veilig water zijn onlosmakelijk verbonden met een aantrekkelijke leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Minder CO2-uitstoot, meer biodiversiteit, een meer circulaire economie en omgaan met de gevolgen van klimaatverandering is een complex samenspel van onderzoeken, bedenken, initiëren en realiseren. Op eigen houtje gaat het niet lukken. Daarom zoeken we steeds meer de samenwerking met partners.

De basis van waaruit we werken is dat onze ‘assets’ op orde zijn. Dat omvat een breed spectrum: zuivering, stuwen, maar ook ons databeheer en ICT-voorzieningen. Maar ook investeren we daar waar nodig in nieuwe technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die ons en onze partners helpen onze opgaven sneller, slimmer en beter te realiseren. Dat doen we zoveel mogelijk in ‘living labs’ waarin we samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken aan de oplossing van concrete vraagstukken. Van vraagstuk naar probleemstelling, van idee naar ontwerp, en van plan tot uitvoering. Leren van elkaar staat daarbij centraal. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de doekracht van het bedrijfsleven en de denkkracht van de kennisinstellingen. Maar investeren in kennis en innovatie is niet alleen goed voor ons; als nieuwe kennis en innovatie leiden tot nieuwe producten en diensten van bedrijven, is dat ook goed voor de economie en werkgelegenheid in de regio.

Waterschap Vechtstromen is een van de partners in de Regionale Energietransitie (RES). Een bijzondere inbreng hierin is de potentiële beschikbaarheid van een grote hoeveelheid aan warmte in ons watersysteem (aquathermie). We zien goede kansen om warmte uit ons oppervlaktewater en afvalwater in te zetten voor het aardgasloos maken van de bebouwde omgeving en we faciliteren gemeenten en ontwikkelaars hierin graag. In 2030 zijn wij energieneutraal, als opstapje naar volledige CO2-neutraliteit in 2050.

Maar we leveren ook op andere manieren een bijdrage aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, het herstel van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. We zoeken, met het oog op klimaatverandering in ons waterschapswerk, continu naar mogelijkheden om invulling te geven aan mitigerende en adaptieve maatregelen: van reductie van dienstkilometers tot benutting van de warmte van het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater), tot realisatie van groene daken op bedrijfsgebouwen.