Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan


Besluiten van of namens het bestuur van ons waterschap worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en genomen. Daarbij worden alle betrokken belangen tegen elkaar afgewogen.

Besluiten worden altijd bekendgemaakt voordat ze in werking treden. Dat gebeurt door toezending (bijvoorbeeld aan degene die een vergunning heeft aangevraagd), en publicatie in het elektronisch waterschapsblad, en bij bekendmakingen op deze website.

Ondanks onze zorgvuldige voorbereiding kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het waterschap. U vindt bijvoorbeeld dat uw belang onvoldoende aandacht heeft gekregen, of u bent van mening dat het waterschap het besluit heeft genomen op basis van te weinig of verkeerde informatie.

Dan kunt u tegen een besluit bezwaar maken als u belang hebt bij dat besluit: u woont bijvoorbeeld in de buurt waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, of u bezit er een stuk land.

Niet tegen alle besluiten kan bezwaar gemaakt worden. Tegen een beleidsregel (nadere uitwerking van de keur voor een specifiek onderwerp) en een verordening staat geen bezwaar open, evenals tegen de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding hiervan.

Als er bezwaar tegen een besluit open staat, wordt dit vermeld bij de bekendmaking van dat besluit.

Let op!

Bezwaren tegen storende situaties, zoals een kapot hek, een ingezakte duiker, vervuild water, dode vissen, het waterpeil in de sloot, overlast door stank, worden beschouwd als meldingen van een incident of calamiteit . Hiervoor kunt u wel bij ons terecht, maar niet via het bezwaarformulier. Ook kunt u melding doen van schade of overlast veroorzaakt door het waterschap. Zie hiervoor Meldingen/schade of overlast veroorzaakt door het waterschap .

Bezwaren tegen de manier waarop u door een bestuurder of een medewerker van het waterschap bent behandeld (u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt, dat u aan het lijntje wordt gehouden, of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent) worden beschouwd als klachten. Dit soort klachten kunt u schriftelijk, telefonisch of via een mailformulier aan ons meedelen.

Voorwaarden

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw schrijven
  • het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Indienen

U kunt uw bezwaarschrift indienen op het onderstaand adres:

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA  Almelo

U kunt ook uw bezwaar via een digitaal formulier insturen, zie rechterbalk.

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient voor afloop van de bezwaartermijn. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken en start in de meeste gevallen op de dag nadat het bestuur van het waterschap het besluit heeft bekend gemaakt..

Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt stopgezet. Hiertoe moet u een apart verzoek indienen bij de bestuursrechter. Dit heet een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Dan bent u er in elk geval zeker van dat uw bezwaar wordt bekeken.


Digitaal indienen

Als u uw bezwaar digitaal wilt indienen, vindt u hier het bezwaarformulier.