Wet open overheid (Woo), verzoek


Het waterschap verstrekt uit zichzelf veel informatie over haar beleid, concrete plannen en geplande werkzaamheden. Wij doen dat in de vorm van bekendmakingen, bestuursstukken en bestuursvergaderingen, ter inzage leggingen van plannen en berichtgeving via deze website en onze sociale media kanalen.

Toch kunt u behoefte hebben aan meer informatie, in het bijzonder aan informatie die is te vinden in documenten waarover het waterschap beschikt.

Dan kunt u een verzoek indienen op grond van de Wet open overheid, een zogenaamd, Woo-verzoek.

Wij adviseren u eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat het bestuursorgaan hier een besluit over hoeft te nemen.

Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als een Woo-verzoek.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek moet aan deze voorwaarden voldoen:

  1. beschrijft zo precies mogelijk waarover u informatie wilt ontvangen, en zo mogelijk welke documenten u precies wilt ontvangen,
  2. betreft informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier,
  3. betreft informatie waar het waterschap over beschikt.

Uitzonderingen

Bepaalde informatie maken wij niet openbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Persoonsgegevens
  • Bedrijfs- en fabricagegegevens
  • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • Gegevens die de financiële belangen van de gemeente of een andere partij raken
  • Informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken

Deze uitzonderingen staan in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo.

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Daarnaast kan het proces langer duren als uw verzoek ziet op informatie die ook betrekking heeft op derden, dit heet opschorting. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen of opschorten.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan en een voorlopige voorziening aan te vragen.

Indienen Woo-verzoek

U kunt uw Woo-verzoek bij voorkeur digitaal indienen via het formulier Woo-verzoek.

Indien u niet over digitale middelen beschikt of uw verzoek in een brief wilt sturen kan dat via onderstaand adres:

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen
Postbus 5006
7600 GA Almelo


Regelgeving

Indienen Woo-verzoek

Als u uw Woo-verzoek digitaal in wilt dienen, vindt u hier het formulier.

Indienen informatieverzoek

Wij adviseren u eerst een informatieverzoek te sturen. Veel documenten kunnen wij eenvoudig toe sturen, zonder dat het bestuursorgaan hier een besluit over hoeft te nemen.

Contactpersoon

Indien u vragen heeft over het proces van de wet open overheid, of u wilt iets weten over een aanvraag dat u heeft gedaan. Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon Anita Bloem – Lüchtenborg, telefoon 088-220 3333 of via info@vechtstromen.nl