Bestuurlijke documenten

Gepubliceerd op 22 december 2021

Programmabegroting 2023-2026

“Het algemeen bestuur van ons waterschap heeft de programmabegroting 2023-2026 in de vergadering van 23 november 2022 vastgesteld.

De begroting is voor deze bestuursperiode de laatste, waarin de beleidsmatige en financiële opgaven van het bestuursakkoord “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” worden uitgewerkt. We hebben de afgelopen periode met veel plezier en enthousiasme invulling gegeven aan de ambities uit ons bestuursakkoord op het gebied van vergroening, beheer en ontwikkeling van onze assets, de klimaatopgave, het verbeteren van waterkwaliteit en CO2 neutraliteit.

2023 is een jaar waarin ontwikkelingen kansen bieden voor het waterschap. De inzet van ons waterschap in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarbij we een richting kunnen geven op gebieden als klimaatadaptatie. En ook de energiecrisis zal mogelijk nog meer focus vragen op energieneutraliteit. Het volgend jaar staan er naast reguliere werkzaamheden belangrijke onderwerpen op de planning. We werken, naast de reguliere werkzaamheden langs de waterkant, op de zuiveringen en op kantoor aan het realiseren van de KRW opgaven in 2027 en werken verder aan de plannen voor versnelling. Daarbij hoort naast het opstellen en uitvoeren van investeringen ook het inrichten van de organisatie en de daarbij horende schaalsprong. Als basis geldt dat de infrastructuur op orde is, en daarbij hoort ook een goed uitgeruste organisatie.

Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag 2021 geeft inzicht in de bereikte doelen van de programma’s van waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2021. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2021, zoals die in de programmabegroting 2020-2023 zijn geformuleerd en waar nodig bij de bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) op 24 november 2021 zijn geactualiseerd en bijgesteld.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2021) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

Themaplan Klimaat

We willen toe naar een klimaatrobuust watersysteem in stad en land. Een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen, zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt. Ons bestuursakkoord benoemt deze ambitie. In het Themaplan Klimaat staat wat we al doen en wat we nog meer gaan doen.

Meerjarenverkenning 2021-2030

“Met de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 is een blauwgroene koers uitgezet om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk te borgen.

Hierin staat dat Vechtstromen tot 2024 € 32 miljoen extra gaat investeren in het opvangen in de grote beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem en voor de gevolgen van het veranderende klimaat, de toenemende eisen aan de waterkwaliteit en de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid). In totaal wordt hiermee tot en met 2024 € 285 miljoen in de regio geïnvesteerd. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Ook kiest het waterschap voor een duurzaam financieel beleid om ondanks de grote uitdagingen, zowel de belastingtarieven als de schuld beperkt te laten stijgen. Enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen, anderzijds door € 4,8 miljoen te besparen op onze jaarlijkse kosten.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft de meerjarenverkenning in de vergadering van 23 september 2020 vastgesteld. U kunt de meerjarenverkenning rechts inzien.”

Bestuursprogramma

Het algemeen bestuur  heeft zijn bestuursprogramma vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursprogramma rechts downloaden.


Watervisie en waterbeheerprogramma

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Waar werken we naar toe en welke doelen hebben we, dit is in de watervisie vertaald in 7 speerpunten. Het waterprogramma beschrijft hoe we deze doelen en speerpunten gaan behalen.

Programmabegroting 2023-2026

Via onderstaande link komt u op de digitale programmabegroting, daar kunt u deze ook als download vinden.

Themaplan Klimaat