Bestuurlijke documenten

Gepubliceerd op 25 januari 2024

Jaarverslag 2022

Elk jaar verantwoordt een Waterschap zich over de doelen en financiën van het afgelopen jaar. Dat gebeurt in het jaarverslag. Het jaarverslag over 2022 geeft inzicht in de bereikte doelen van de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2022. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2022, zoals die in de programmabegroting 2022-2025 zijn geformuleerd en waar nodig bij de bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) op 23 november 2022 zijn geactualiseerd en bijgesteld.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2022) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

Programmabegroting 2024-2027

“Het algemeen bestuur van ons waterschap heeft de programmabegroting 2024-2027 in de vergadering van 29 november 2023 vastgesteld.

De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een begroting waarmee we de eerste stappen zetten om richting te geven aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’. Om samen op koers te komen naar een duurzame toekomst.

Hoewel de voorbereidingstijd tussen het moment van onze installatie en het uitbrengen van de begroting beperkt was, geven we als dagelijks bestuur met deze begroting een eerste invulling aan de ambities van het bestuursakkoord. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het vertalen van onze gezamenlijke ambities in concrete doelen voor de komende vier jaar. Onze watervisie 2050 is daarbij het uitgangspunt en daarmee zetten wij in grote lijnen de koers voort die in de vorige bestuursperiode is ingezet. Over de voortgang van de realisatie van deze doelen willen we de aankomende 4 jaar met elkaar in gesprek. Waar wij deze bestuursperiode echt het verschil willen maken is de wijze waarop wij ons werk doen. Samen met u en met onze omgeving willen we verder verkennen hoe die vernieuwing eruit moet zien.

Themaplan Klimaat

We willen toe naar een klimaatrobuust watersysteem in stad en land. Een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen, zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt. Ons bestuursakkoord benoemt deze ambitie. In het Themaplan Klimaat staat wat we al doen en wat we nog meer gaan doen.

Bestuursakkoord, Noaberschap Verbindt

Het algemeen bestuur heeft zijn bestuursakkoord vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursakkoord rechts downloaden.


Watervisie en waterbeheerprogramma

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Waar werken we naar toe en welke doelen hebben we, dit is in de watervisie vertaald in 7 speerpunten. Het waterprogramma beschrijft hoe we deze doelen en speerpunten gaan behalen.

Meerjarenverkenning 2023-2032

Programmabegroting 2024-2027

Via onderstaande link komt u op de pagina van de programmabegroting, daar kunt u deze ook als download vinden.

Themaplan Klimaat