Bestuurlijke documenten

Gepubliceerd op 22 december 2021

Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag 2021 geeft inzicht in de bereikte doelen van de programma’s van waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2021. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2021, zoals die in de programmabegroting 2020-2023 zijn geformuleerd en waar nodig bij de bestuurlijke voortgangsrapportage (BVR) op 24 november 2021 zijn geactualiseerd en bijgesteld.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2021) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

Programmabegroting 2022-2025

“Het algemeen bestuur van ons waterschap heeft de programmabegroting 2022-2025 in de vergadering van 24 november 2021 vastgesteld.

Met de Programmabegroting 2022-2025, geeft Vechtstromen verder invulling aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen’. We liggen op koers bij het realiseren van de doelen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water en de inzet van de middelen daarvoor. Er wordt bovendien stevig geïnvesteerd in waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Wel houden we diverse (wereldwijde) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Wat gaat Vechtstromen in 2022 doen?

  • De verwachting is dat er in 2022 beleid en/of regelgeving komt om het stikstofvraagstuk langjarig aan te pakken. Vechtstromen anticipeert hier al op door op korte termijn de omslag te maken naar de inzet van materieel dat niet bijdraagt aan de stikstofuitstoot.
  • Om de waterkwaliteit te verbeteren zal het waterschap gaan inzetten op de aanpak van industriële stoffen, nutriënten(voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. Ook is er in dat kader aandacht voor het verbeteren van de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen.

  • Het eind 2021 afgeronde traject Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), krijgt vanaf 2022 een vervolg voor de periode 2022-2027.

  • We denken in 2022 ongeveer 23,8 kilometer heringerichte watergangen op te leveren met daarnaast 18 vistrappen.

  • In 2022 staat de realisatie gepland van de nieuwe RWZI(rioolwaterzuivering) (rioolwaterzuivering) Vriezenveen. Daarnaast starten we met de aanpassingen aan de RWZI (rioolwaterzuivering) Ootmarsum en beginnen we met de voorbereidingen voor de renovatie van de RWZI Tubbergen. Na de werkzaamheden voldoet de waterkwaliteit van het effluent(het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de zuiveringen aan de eisen van de KRW (Kaderrichtlijn Water). We maken diverse zuiveringen ook duurzamer op het gebied van energieverbruik, bijvoorbeeld door procesautomatisering en het verbeteren van de beluchting van de RWZI’s Hengelo, Emmen, Rijssen en Dedemsvaart.

Themaplan Klimaat

We willen toe naar een klimaatrobuust watersysteem in stad en land. Een systeem dat tegen een stootje kan. Een systeem dat langdurige perioden met veel neerslag, droogte of juist met korte hevige buien op kan vangen, zonder dat dit tot grote maatschappelijke ontwrichting leidt. Ons bestuursakkoord benoemt deze ambitie. In het Themaplan Klimaat staat wat we al doen en wat we nog meer gaan doen.

Meerjarenverkenning 2021-2030

“Met de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 is een blauwgroene koers uitgezet om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren en de continuïteit van het waterschapswerk te borgen.

Hierin staat dat Vechtstromen tot 2024 € 32 miljoen extra gaat investeren in het opvangen in de grote beheeropgave op de afvalwaterzuiveringen en in het watersysteem en voor de gevolgen van het veranderende klimaat, de toenemende eisen aan de waterkwaliteit en de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid). In totaal wordt hiermee tot en met 2024 € 285 miljoen in de regio geïnvesteerd. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Ook kiest het waterschap voor een duurzaam financieel beleid om ondanks de grote uitdagingen, zowel de belastingtarieven als de schuld beperkt te laten stijgen. Enerzijds met een scherp financieel kader als het gaat om investeringen, anderzijds door € 4,8 miljoen te besparen op onze jaarlijkse kosten.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft de meerjarenverkenning in de vergadering van 23 september 2020 vastgesteld. U kunt de meerjarenverkenning rechts inzien.”

Bestuursprogramma

Het algemeen bestuur  heeft zijn bestuursprogramma vastgesteld.

Een belangrijk kader om ook de komende jaren blijvend te werken aan kerntaken op het gebied van (water)veiligheid en voldoende en schoon water voor Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Niet alleen, maar samen met onze omgeving: mede-overheden, belangenorganisaties voor bijvoorbeeld landbouw en natuur, bedrijven en inwoners van het gebied.

U kunt het bestuursprogramma rechts downloaden.


Watervisie en waterbeheerprogramma

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Waar werken we naar toe en welke doelen hebben we, dit is in de watervisie vertaald in 7 speerpunten. Het waterprogramma beschrijft hoe we deze doelen en speerpunten gaan behalen.

Programmabegroting 2022-2025

Via onderstaande link komt u op de digitale programmabegroting, daar kunt u deze ook als download vinden.

Themaplan Klimaat