Start bouwwerkzaamheden project Archemermaten (stuw Archem)


Aan de Beneden Regge tussen stuw Archem en stuw Hancate start het waterschap Vechtstromen binnenkort met het project Archemermaten, waarin onder andere een nieuwe stuw Archem wordt aangelegd. Aannemer Negam BV uit Borne voert de werkzaamheden uit.

Tegengaan verdroging

Met deze stuw gaan we verdroging van landbouw en natuur tegen en zorgen we voor een mooie recreatieve beleving in de gebieden. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 en ook de huidige droogte maken duidelijk hoe belangrijk het vasthouden van water is.

Gevolgen voor fietsers en kanovaarders in het gebied

Voordat het zover is, is het noodzakelijk om het huidige fietspad langs de Regge, tussen de fietsbrug bij de Grefeldijk en stuw Archem af te sluiten vanaf maandag 30 mei 2022 tot vrijdag 16 december 2022. Op die manier kan de aannemer veilig het werk uitvoeren en is er geen gevaar voor passerende fietsers. Fietsers en wandelaars worden omgeleid via de Grefeldijk, Doornsteeg en Marsweg naar Archem. Voor de fietsknooppuntenroute betekent dit afsluiting van het fietspad tussen de knooppunten 80 en 18 en omleiding via de knooppunten 80 – 79 – 86 – 18. Ook hebben de bouwwerkzaamheden gevolgen voor de kanovaarders. Kanovaren is in deze periode niet mogelijk op de Regge tussen de Grefeldijk en stuw Archem.

Versterking natuurgebied Archemermaten

Door de herinrichting van het gebied en het verhogen van het waterpeil van de Regge behouden en versterken we het gebied. Met de nieuwe stuw, aanleg van een vispassage, een nieuw fietspad en in- en uitstapplekken voor kano’s aan beide kanten van de nieuwe stuw, zorgen we voor een natuurlijke inrichting en vergroten daarmee de recreatieve beleving.

Meer informatie over het project.