Archemermaten en Hancate


Aan de Beneden Regge tussen stuw Archem en stuw Hancate zijn we in 2022 gestart met twee deelprojecten. Met deze projecten wordt verdroging van landbouw en natuur tegengegaan, behouden en versterken we de natuur en de kwaliteit van de Regge en zorgen we voor een recreatieve beleving in de gebieden. De werkzaamheden zijn begin 2023 afgerond.

Eindfilm stuw Archem - Archemermaten

Archemermaten

Terug naar januari 2012: De klepstuw Archem raakte onverwacht buiten werking. Vlak in de buurt werd een noodstuw gebouwd met een lager waterpeil. Een aantal jaar is bekeken wat de effecten van deze tijdelijke constructie in het gebied zijn. Met die informatie en gesprekken met de omgeving is besloten de noodstuw te vervangen door een definitieve vaste stuw met een drempelhoogte die ongeveer overeenkomt met het streefpeil van de voormalige klepstuw. Hiermee krijgen we goede waterstanden voor landbouw, natuur en recreatie.

Hancate

Het natuurgebied Velderberg bij Hancate is uitgebreid. Een voormalig landbouwperceel naast het natuurgebied is ingericht als nieuwe natuur en waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Het perceel is eigendom van Landschap Overijssel.

Contact

Ben Ordelmans

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Kind aan de waterkant
elfpo_logo_met_tekst