Informatiebijeenkomst aanleg nieuwe Stheemanstraat bij Bargerveen

Gepubliceerd op 10 oktober 2023

Afgelopen jaar is hard doorgewerkt aan het ontwerp voor Buffer Zuid bij het Bargerveen. Het eerste wat zichtbaar wordt is de nieuwe Stheemanstraat. En dat gaat al heel snel: in de loop van oktober beginnen de eerste werkzaamheden. Om betrokkenen en andere geïnteresseerden bij te praten, is er op dinsdag 17 oktober een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats vanaf 19.30 uur bij De Dorpshoeve, Europaweg 145 in Nieuw-Schoonebeek.

Locatie nieuwe weg en watergang

De nieuwe Stheemanstraat komt langs de zuidkant van Buffer Zuid. De weg heeft een belangrijke functie als ontsluitingsweg voor agrarische percelen tussen de buffer en de Europaweg en voor één woning. Ook is Buffer Zuid straks te bereiken vanaf de nieuwe weg.

Het is belangrijk dat de omgeving bereikbaar blijft, daarom wordt eerst de nieuwe Stheemanstraat aangelegd voordat met de buffer zelf wordt gestart. De watergang langs de nieuwe weg moet ook meteen aangelegd worden. Zo kan altijd voldoende water worden aan- en afgevoerd, voor zowel de landbouw als voor de buffer. De oude weg wordt tijdelijk nog gebruikt voor de aanleg van Buffer Zuid, maar wordt vervolgens opgeruimd. Op deze plek komt namelijk de noordkade van de buffer te liggen.

Ontwerp en aanleg van de weg

In de afgelopen maanden is het ontwerp afgerond van de nieuwe Stheemanstraat en de watergang van waterschap Vechtstromen ten zuiden van deze weg. Het ontwerp is vastgesteld door de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en Waterschap Vechtstromen. Er is overleg geweest met grondeigenaren langs de Stheemanstraat. Firma De Roo Wegenbouw B.V. uit Emmen gaat de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt deze winter. Hierdoor blijft de overlast voor agrariërs zo veel mogelijk beperkt.

Buffer Zuid

Tussen Bargerveen en Nieuw-Schoonebeek komt een bufferzone van maar liefst 220 hectare: Buffer Zuid. Deze buffer moet een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het watersysteem van het zuidelijke gedeelte van het Bargerveen en daarmee het herstel van het unieke hoogveen. De buffer loopt als een strook van 500 meter breed, langs de huidige Stheemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Dit wordt een buffer met heel grote waterpartijen. De waterpartijen zijn nodig om ‘tegendruk’ te geven aan het water dat weglekt uit het Bargerveen.

Naast het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen moeten omwonenden en landbouw droge voeten houden. We moeten voldoen aan twee schijnbaar tegengestelde eisen: een hogere waterstand voor natuurdoelen én een lagere (grond)waterstand voor de landbouw en de omgeving. Op basis van berekeningen van de waterstand en in nauwe samenwerking met de gebiedspartners is in het schetsontwerp de meest ideale inrichting van het gebied uitgewerkt. Hierbij zijn in nauw overleg met Nieuw-Schoonebeek ook recreatieve voorzieningen ingetekend. Er komen fiets- en wandelpaden, natuurlijke speelplekjes en gelegenheid om te kanoën en suppen.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over Buffer Zuid leest u op de website van Bargerveen - Schoonebeek. Zodra meer bekend is over welke werkzaamheden precies uitgevoerd worden, wordt dit ook op de website van het Bargerveen gedeeld. Heeft u nu al vragen? Mail dan naar info@bargerveen-schoonebeek.nl.