Schetsontwerp Buffer Zuid gereed

Gepubliceerd op 29 juni 2022

Er is hard gewerkt aan het inrichtingsplan voor de nieuwe Buffer Zuid van het Bargerveen. In opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek is gerekend en geschetst. Nu is het schetsontwerp klaar. De ideeën en wensen van belanghebbenden zijn visueel gemaakt in een ruimtelijk ontwerp. Het schetsontwerp geeft een beeld van hoe de buffer eruit kan gaan zien. Grote waterpartijen helpen voorkomen dat het water weglekt uit het Bargerveen.

Proces, procedures en planning

Maandag 27 juni is in Nieuw-Schoonebeek het schetsontwerp voor de inrichting van Buffer Zuid gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. In september gaan alle officiële ruimtelijke plannen in procedure. Naast het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor buffer Zuid zijn dat ook het projectplan waterwet en het bestemmingsplan voor het landbouwgebied rond de buffer. De start van de procedure wordt formeel bekendgemaakt door de gemeente Emmen en het waterschap Vechtstromen. Iedereen die wil, heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Als alles goed gaat, worden de plannen begin 2023 vastgesteld. Intussen wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Buffer Zuid

Tussen Bargerveen en Nieuw-Schoonebeek komt een bufferzone van maar liefst 220 hectare: Buffer Zuid. Deze buffer moet een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het watersysteem van het zuidelijke gedeelte van het Bargerveen en daarmee het herstel van het unieke hoogveen. De buffer loopt als een strook van 500 meter breed, langs de huidige Stheemanstraat, van de Duitse grens tot aan de Kerkenweg. Dit wordt een buffer met heel grote waterpartijen. De waterpartijen zijn nodig om ‘tegendruk’ te geven aan het water dat weglekt uit het Bargerveen.

Naast het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen moeten omwonenden en landbouw droge voeten houden. We moeten voldoen aan twee schijnbaar tegengestelde eisen: een hogere waterstand voor natuurdoelen én een lagere (grond)waterstand voor de landbouw en de omgeving. Op basis van berekeningen van de waterstand en in nauwe samenwerking met de gebiedspartners is in het schetsontwerp de meest ideale inrichting van het gebied uitgewerkt. Hierbij zijn in nauw overleg met Nieuw-Schoonebeek ook recreatieve voorzieningen ingetekend. Er komen fiets- en wandelpaden, natuurlijke speelplekjes en gelegenheid om te kanoën en suppen.

Watersysteem in vier vakken

Van oost naar west is het gebied in vier ‘vakken’ verdeeld. De afbeelding hieronder helpt bij de beeldvorming. In het eerste vak aan de oostkant komt iets minder dan de helft van het oppervlak onder water te staan. Vanaf het oosten naar het westen komt er steeds meer water in de vakken te staan. Het meest westelijke vak (vak 4) heeft het meeste water. Omdat in de ondergrond van vak 4 geen keileem zit – een kleiachtige laag –  laat de grond meer water door. Met een redelijk hoog waterpeil geven we hier tegendruk op de plek die het meest lekt. Het water uit vak 2 en 3 gebruiken we in droge periodes om het water in vak 4 op peil te houden. Hier blijft altijd water staan, maar het peil fluctueert. Vak 1 is een natuurlijker systeem, omdat alleen water uit het Bargerveen hier naartoe stroomt. In alle vakken is ruimte om bij heftige regenval water te bergen.

Achtergrondinformatie Bargerveen

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met een van de laatste stukjes levend hoogveen van Nederland. In opdracht van de provincie Drenthe werken verschillende partijen samen in de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek om het Bargerveen te behouden en versterken. Het hoogveengebied is een beschermd natuurgebied en maakt onderdeel uit het Natura 2000-netwerk. Op dit moment lekt er grondwater weg uit het Bargerveen naar de lagergelegen gebieden. Door jaren van gebruik is het watersysteem verstoord en loopt het Bargerveen te snel leeg. Als er niets verandert verdroogt het veen. Om het hoogveengebied te behouden moeten we de grond stabiel nathouden. Een van de maatregelen hiervoor is het aanleggen van Buffer Zuid. Door rondom het veen buffers aan te leggen, houden we het water in het veen op peil, waardoor het veen behouden blijft en gaat groeien.


Meer informatie

Natuurlijk houden wij u in de tussentijd graag op de hoogte. Op de website van Bargerveen-Schoonebeek plaatsen we regelmatig nieuwsberichten. Hier kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale maandelijkse nieuwsbrief.

Afbeelding: schetsontwerp Buffer Zuid, Bargerveen.