De Dinkelagenda


Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer, ook in het Dinkelgebied. Met de Dinkelagenda willen we richting geven aan onze inspanningen in het stroomgebied van de Dinkel. Tegelijkertijd biedt de Dinkelagenda de mogelijkheid om het gesprek met onze partners over de wateropgaven in het stroomgebied van de Dinkel, aan te gaan.

Wat is de Dinkelagenda?

De Dinkelagenda is een document waar in grote lijnen is weergegeven welke grote opgaven we hebben om ons watersysteem vorm te geven. De uitdagingen van nu en die we nog verwachten in de toekomst.

In grote lijnen gaat het er om:

  1. De effecten van klimaatverandering te verkleinen. Dat wil zeggen vaker extremen (te droog of te nat) goed opvangen. Bijvoorbeeld door het vertragen en langer vasthouden van het water zodat het niet (te) snel wegstroomt. Dat is goed voor zowel de landbouw als de natuur.
  2. Te werken aan gezond en levend water, dat betekent water dat zo schoon is dat waterplanten en dieren er goed in kunnen leven.
  3. Een duurzaam watersysteem te creëren, oftewel een watersysteem dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst is voorbereid op de uitdagingen waar we voor staan.

Wie is betrokken bij de Dinkelagenda?

De conceptversie van de Dinkelagenda is besproken met verschillende gebiedspartners (de agrarische organisatie LTO (land en tuinbouw organisatie), natuurorganisaties, gemeenten, provincie Overijssel en coöperatie gebiedscollectief Noord Oost Twente). Met input vanuit de verschillende gesprekken is de Dinkelagenda afgerond tot dit eindproduct. Met diezelfde gebiedspartners blijven we in gesprek over de Dinkelagenda en hoe wij denken invulling te moeten geven aan onze opgaven en waar we ook samen op zouden kunnen trekken om opgaven te bundelen.

Zo hopen we dat de Dinkelagenda inspireert en aanzet tot dialoog en verbinding. Want dat is hoe we het vervolg op de Dinkelagenda graag zien.


Download de Dinkelagenda