Start voorbereidende werkzaamheden in Eerderhooilanden

Gepubliceerd op 13 februari 2024

Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en waterschap Vechtstromen gaan samen aan de slag met de opgaves in Eerderhooilanden. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten deze week. Dan worden een paar bosjes langs de Hammerwetering gekapt, om plaats te maken voor het ontwikkelen van stroomdalgraslanden, die hier oorspronkelijk ook waren.

Natura 2000-opgave

Eerderhooilanden is onderdeel van het Natura 2000 Vecht- en Beneden Reggegebied. Het gebied is ongeveer 60 hectare groot, maakt deel uit van landgoed Eerde in gemeente Ommen en is grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten. Provincie Overijssel heeft in Eerderhooilanden een Natura 2000-opgave om kwetsbare en bijzondere natuur te beschermen en te herstellen, zoals stroomdalgraslanden, beekbegeleidende bossen en specifieke diersoorten als de kamsalamander en rivierdonderpad.

KRW-maatregelen bij de Hammerwetering

Waterschap Vechtstromen heeft een opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bij de Hammerwetering. De Hammerwetering voldoet nog niet aan de doelen uit de KRW, met name op het gebied van vispasseerbaarheid en natuurlijke inrichting. De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuishoren.

In dit project wordt hieraan invulling gegeven door de huidige Hammerwetering over een lengte van 1,2 kilometer te dempen. Deze wordt vervangen door een ondiepe natuurlijke waterloop (een slenk) van ongeveer 1,8 kilometer door Eerderhooilanden. Bij de uitmonding in de Regge wordt een vistrap aangelegd. Dit zorgt ervoor dat vissen heen en weer kunnen zwemmen tussen leefgebied en paaigronden.

Aanvullende maatregelen

Om te voorkomen dat agrarische percelen ten zuiden van Eerderhooilanden regelmatig overstromen, wordt een waterkering aangelegd, ter vervanging van de waterkering langs de huidige Hammerwetering. Ook wordt het huidige wandelpad door Eerderhooilanden aangepast aan de nieuwe situatie.

Voorbereidende werkzaamheden

Provincie, waterschap en Natuurmonumenten hebben de handen ineengeslagen, waarbij beide opgaves gezamenlijk worden opgepakt. De voorbereidende werkzaamheden in Eerderhooilanden starten medio februari. Dan worden een paar bosjes langs de Hammerwetering gekapt. Dit geeft ruimte aan de ontwikkeling van stroomdalgraslanden, die hier oorspronkelijk ook waren. De bomen en struiken moeten voor 15 maart gekapt worden, in verband met het broedseizoen. Een aantal waardevolle bomen blijft staan.

De overige werkzaamheden starten naar verwachting in augustus 2024. Voorafgaand wordt er een inloopbijeenkomst gehouden, waar de plannen worden toegelicht. Omwonenden en andere geïnteresseerden ontvangen hiervoor dan een uitnodiging.