N2000 Eerderhooilanden


Eerderhooilanden is onderdeel van het Natura 2000 Vecht- en Beneden Reggegebied. Het gebied is ongeveer 60 hectare groot, maakt deel uit van landgoed Eerde en is grotendeels in eigendom van Natuurmonumenten. Provincie Overijssel heeft in Eerderhooilanden een Natura 2000-opgave om kwetsbare en bijzondere natuur te beschermen en te herstellen. Daarnaast heeft waterschap Vechtstromen een opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bij de Hammerwetering.

De Hammerwetering is een langzaam stromende beek in het stroomgebied van de Regge. De beek loopt door Eerderhooilanden. De Hammerwetering voldoet nog niet aan de doelen uit de KRW, met name op het gebied van vispasseerbaarheid en natuurlijke inrichting. De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuishoren.  
Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten hebben de handen ineengeslagen, waarbij beide opgaves gezamenlijk worden opgepakt.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met projectleider Ben Ordelmans.

Ben Ordelmans

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

luchtfoto Eerderhooilanden

Project informatie

Samenwerking

De planvorming voor Eerderhooilanden is tot stand gekomen door samenwerking van de provincie Overijssel met de gemeenten Ommen en Twenterand, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord, Natuurmonumenten en waterschap Vechtstromen. De uitvoering wordt door provincie Overijssel, Natuurmonumenten en waterschap Vechtstromen opgepakt.

logo_provincie_overijssel

logo-natuurmonumenten

natura 2000