Haarvaten op Peil gestart: aan het werk boven in het systeem!

Gepubliceerd op 14 april 2022

Provincie Overijssel en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen starten, samen met landgoederen en beheerders van natuurgebieden, met het ‘Uitvoeringsprogramma Haarvaten op Peil’ (HOP). Het programma is gericht op de bestrijding van klimaateffecten, in het bijzonder de verdroging in de hogere delen van Overijssel, waar we voor wateraanvoer afhankelijk zijn van regen.

In de hogere delen van ons gebied, daar waar de kleine beekjes ontstaan, moeten we al beginnen met water vasthouden. Maatregelen bij die kleine waterstroompjes - of de haarvaten van het systeem, zoals ze wel worden genoemd - helpen namelijk enorm bij het verminderen van de gevolgen van droogte voor landbouw en natuur ter plaatse en helpen ook bij het voorkomen van wateroverlast elders (lager) in ons gebied.

Droogte

Het klimaat verandert en dat merken we. Naast piekbuien en wateroverlast, leidt ook droogte tot steeds meer schade. Dat heeft grote gevolgen, ook voor boeren en natuurbeheerders in Overijssel. Oogsten mislukken en de natuur heeft het moeilijk: bepaalde bomen en planten verdwijnen, vennen vallen droog en er ontstaat insecten- en vissterfte. Droogte leidt vervolgens tot een domino-effect van tegenslagen voor natuur en landbouw en daarmee voor het landschap waarin we wonen, werken en recreëren.

Samen maatregelen nemen

De gevolgen van droogte vallen op lange termijn steeds moeilijker te herstellen. Er dreigt (onomkeerbare) schade voor flora, fauna, economie en burger. Daarom moeten we op korte termijn alle wenselijke maatregelen inzetten om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken en zo de waterbeschikbaarheid te verbeteren. De beheerders van natuurgebieden en landgoedeigenaren zien kansen om op hun grond meer water vast te houden en zelfs piekbuien op te vangen. Ook de landbouw in de omgeving wordt gevraagd mee te doen om zo samen Overijssel nog meer klimaatrobuust in te richten.

Dagelijks bestuurder Nettie Aarnink van ons waterschap kijkt er naar uit om met zijn allen aan de slag te gaan. “We hebben financieel een flink programma op kunnen zetten, waarbij voor het Overijsselse deel van Vechtstromen 7,5 miljoen euro beschikbaar is de komende 6 jaar. Dat is behoorlijk ambitieus, ook omdat de werkzaamheden vooral in het kleinschalige, gemixte landschap liggen en maar voor een deel in natuurterreinen, landgoederen of het gebied van waterschappen. We zouden dan ook graag de agrariërs in deze gebieden willen laten participeren.”

Op basis van uitgevoerde verkenningen, richten de partners provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit en waterschap Vechtstromen (*) zich de komende periode van 6 jaar allereerst op de volgende gebieden:

  • De Woldberg en De Eese ten noorden van Steenwijk
  • De zuidflank van het Reestdal
  • Landgoederen en natuurgebieden in het Vechtdal*
  • Landgoederen rond Deventer
  • Het Dinkeldal*
  • Landgoederen rond Enschede*
  • Natuurgebieden Delden-Beckum*
  • Beekdalen in midden Twente*

Dagelijks bestuurder Nettie Aarnink van ons waterschap (2e van rechts) ondertekende op 13 april het ‘Uitvoeringsprogramma Haarvaten op Peil’ (HOP). In het midden Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.