Inspectie stuw Junne en revisie cilinders start binnenkort

Gepubliceerd op 18 juli 2023

Waterschap Vechtstromen gaat deze zomer de stuw in de Overijsselse Vecht bij Junne inspecteren. Tevens start dan de revisie van de cilinders die de verstelbare kleppen van de stuw aansturen. Deze werkzaamheden kunnen beginnen, wanneer de grote gele kwikstaart uitgebroed is bij de stuw. We houden dit nauwlettend in de gaten om verstoring te voorkomen.

Inspectie van de stuw

Begin augustus gaat het waterschap de stuw inspecteren. Hiervoor is een bedrijf in de arm genomen dat gespecialiseerd is in onderwaterinspecties met duikers. Voor de inspectie moeten de drie kleppen van de stuw in de hoogste stand worden gezet, zodat er geen water over de stuw gaat. Het water van de Vecht stroomt in de tussentijd ongestoord door de nevengeul.

De inspectie van de stuw duurt naar verwachting 3 tot 4 weken. Daarna worden de verkregen gegevens en monsters uit de paalfundering verwerkt en kan een beeld worden gevormd wat de staat van de stuw is. Op basis daarvan bekijken we welke vervolgstappen nodig zijn.

Revisie cilinders

Eind juli start de revisie van de cilinders die de kleppen van de stuw aansturen. Dit betreft regulier onderhoud om de stuw goed en dus veilig te laten functioneren. Het waterschap gaat de cilinders 1 voor 1 reviseren zodat voor het hoogwaterseizoen van komend najaar de aandrijving van de kleppen op orde is.

De cilinders worden om de beurt van de stuw gehaald en elders gereviseerd. Daarom zal de Junnerweg in de periode tussen eind juli en november op vier verschillende momenten kort gestremd zijn. Deze stremming vindt om de 5 weken plaats, waarbij de brug/stuw minimaal een dagdeel en maximaal een dag niet toegankelijk is. Op zo’n moment wordt de cilinder teruggeplaatst en direct de volgende eruit gehaald. De stremming is nodig, omdat een bouwkraan vanaf de rijbaan het hijswerk voor de cilinders levert. De omgeving wordt tijdig op de hoogte gebracht over de exacte data.

Voor de revisie is de eerste stremming op woensdag 26 juli tussen 8.00 uur en 13.00 uur. Dit wordt met borden langs de kant van de weg aangekondigd.

Wat merkt u van de inspectie en revisie?

Gezien de aard van de werkzaamheden voor inspectie en revisie verwachten we weinig overlast. Er worden bijvoorbeeld geen werkzaamheden verricht wat trillingen veroorzaakt. Voor de zekerheid wordt er een meting verricht aan de eerder geplaatste hoogtebouten in de stuw en aanliggende panden, om alle risico’s uit te sluiten.

Voor de inspectie is afzetting van de Junnerweg niet aan de orde. Hooguit heel kortstondig, het verkeer wordt op zo’n moment met verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleidt.

Permanente droogzetvoorziening

Het waterschap wil een permanente droogzetvoorziening bij de stuw bouwen. Daarmee kan de stuw eenvoudig worden drooggezet wanneer dat gewenst is. Bijvoorbeeld voor inspecties, bij herstelwerk aan de stuw of bij nieuwbouw.
De procedure om deze permanente droogzetvoorziening te mogen bouwen loopt nog. Er is voor de omgevingsvergunning hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Op maandag 17 juli was de zitting bij de Raad van State. De uitspraak volgt in 6 tot 12 weken daarna. Eerder gaf het waterschap aan niet met bouwwerkzaamheden te beginnen zolang die procedure loopt en er nog geen uitspraak is. Dat blijft zo.


Meer informatie

Hoe ziet de inspectie van de stuw eruit?

De gehele stuw, zowel boven als onder water (inclusief paalfundering), wordt geïnspecteerd. Dus ook het stortebed, ontvangstbed, landhoofden van de stuw en het brugdek waarop de aandrijving van de stuwkleppen is gemonteerd. Het brugdek, waarover de Junnerweg loopt, blijft op zich buiten de inspectie. Voor het onderzoeken van de fundering (de houten palen) worden twee inspectiegaten gemaakt in de bodembekleding net bovenstrooms van de stuw, waardoorheen de duikers de houten fundering kunnen benaderen en houtmonsters kunnen nemen. De inspectiegaten worden daarna weer dicht gemaakt.

Bijeenkomst klankbordgroep

Op dinsdag 4 juli is de klankbordgroep voor de tweede keer dit jaar bijeen geweest. De klankbordgroep is bijgepraat over de brug en stuw. Daarnaast is (op verzoek van de klankbordgroep) het gesprek gevoerd met het waterschap over het waterbeheer met de stuw in de bredere context.

De stuw Junne ligt bij Natura-2000 en andere natuurgebieden, maar ook in een gebied met veel agrarische bedrijven en landbouw. Provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en diverse andere betrokken partijen zijn al een aantal jaren met elkaar in gesprek welk waterpeil op de Vecht past bij deze verschillende functies in het gebied. De klankbordgroep stelde de vraag in welke mate het waterschap voor stuw Junne al rekening houdt met deze huidige maatschappelijke discussies. Het waterschap kon daar duidelijk over zijn: het waterschap volgt de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en droogte nauwgezet, maar op dit moment zijn er geen concrete plannen voor veranderingen van het waterpeil. De stuwen blijven gewoon hun huidige functie houden en bij de renovatie van stuw Junne worden er dus geen veranderingen gedaan.