Bouwterrein Vriezenveen klaar voor bouw nieuwe Nereda® installatie


Op de rioolwaterzuivering in Vriezenveen zijn we volop bezig met de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Oude bassins zijn reeds gesloopt om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe Nereda® installatie. Om dit mogelijk te maken is er een damwandkuip aangebracht.

Het aanbrengen van deze damwanden gaf de nodige overlast, maar er kan nu mooi gewerkt worden aan de nieuwbouw, terwijl de huidige zuivering ongestoord het continu binnenkomende afvalwater kan zuiveren.

Grondwateronttrekking

Voor de realisatie van de nieuwe zuivering is het noodzakelijk dat er grondwater wordt onttrokken. Deze onttrekking heeft ook invloed op de omgeving. Hiervoor zijn voorzorgsmaatregelen getroffen bij enkele monumentale bomen aan de Krijgerstraat en het Platanenplein. Dankzij het natte voorjaar heeft dit nog niet geleid tot problemen en zijn de bomen (nog) niet voorzien van extra water.

De grondwaterstand is tot nu toe niet verder gedaald dan de gemiddelde laagste grondwaterstand. De verwachting is dat we op korte termijn de bemaling drastisch kunnen verminderen, waardoor de invloed op de omgeving te verwaarlozen is.

Planning

Na de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie en de in gebruik name ervan, kan de oude installatie worden gesloopt. De totale werkzaamheden duren tot het najaar van 2022.

Meer informatie

Met de informatie op de projectpagina blijft u op de hoogte van de voortgang van het project. Daar is ook een video te zien, waarin de werkzaamheden van november 2020 tot april 2021 via een timelaps in beeld zijn gebracht.