Start renovatie zuivering Vriezenveen


Binnen enkele weken starten we met de renovatiewerkzaamheden op de zuivering in Vriezenveen. Er wordt begonnen met sloopwerkzaamheden en de nieuwbouw van de slibopslagtank. Vanaf begin volgend jaar wordt het middenterrein gesloopt en starten we met de nieuwbouw van de Nereda® installatie.

Graag hadden wij omwonenden middels een informatiebijeenkomst willen informeren over de werkzaamheden en de plannen rondom de renovatie van de zuivering. Echter door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen we hier geen invulling aan geven. Direct omwonenden worden middels brieven geïnformeerd, daarnaast kunt alle informatie over de renovatie terugvinden op de projectpagina. (met LINK)

Nieuwbouw rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen

Het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Vriezenveen en de Pollen, afkomstig van bijvoorbeeld de douche, wc of spoelbak, komt terecht bij de rwzi Vriezenveen. Waarna het gezuiverde water weer terug de natuur in gaat via een kleine beek op de Veeneleiding. De rwzi Vriezenveen dateert uit 1964 en is in 1984 gerenoveerd. Nu, bijna veertig jaar later, staat de rwzi opnieuw aan de vooravond van een ingrijpende aanpassing zodat we kunnen blijven voldoen aan alle eisen voor schoon water en een goede waterkwaliteit.

Geur

Na de renovatie zijn diverse installatieonderdelen op de rwzi afgedekt. De lucht wordt afgezogen en behandeld met behulp van lavafilters. Dit resulteert in een verbetering van de geursituatie in de directe omgeving.

Grondwateronttrekking

Voor de realisatie van de nieuwe rwzi wordt een bouwput gegraven waaruit van maart 2021 t/m juli 2021 en van maart 2022 t/m april 2022 grondwater moet worden afgevoerd. Hierdoor worden de grondwaterstanden in deze periodes tijdelijk verlaagd.

Wij onderzoeken of we het onttrokken grondwater uit de bouwput in het gebied kunnen vasthouden. Bijvoorbeeld met een stuw. Daarnaast gaan we in overleg met de gemeente om te kijken of we ook na de bouwwerkzaamheden structurele aanpassingen kunnen doen om het waterpeil in droge tijden te verhogen.


Meer informatie

Via de projectpagina wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.

Huidige situatie

Op de afbeelding is de huidige rwzi (rioolwaterzuivering) afgebeeld. De installatie bestaat uit een oxidatiebed en een actiefslibsysteem van het type LANDOX met gescheiden beluchting en voortstuwing.

Nieuwe situatie

Op de onderstaande afbeelding is de nieuwe situatie geschetst. De rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen wordt opnieuw ingericht op basis van de Nereda® zuiveringstechniek. Ook worden er zonnepanelen geplaatst. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt op de rwzi. De totale investering voor de realisatie van dit project bedraagt € 14 miljoen.