Baggeren


Belangrijke taak

Een van onze belangrijkste taken is het onderhoud van de watergangen. Een onderdeel van dit onderhoud is baggeren. Baggeren draagt bij aan veilig, voldoende en schoon water.

Sliblaag

Bagger ontstaat door slib van plantenresten, afval, bodemmateriaal en zand. Om dichtslibben te voorkomen, baggert waterschap Vechtstromen eens per tien jaar rivieren, beken, sloten en vijvers.

Betere doorstroming en waterkwaliteit

Met het baggeren brengen we slootjes, beken en vijvers weer op diepte en maken we de bodem schoon. Hierdoor wordt algengroei afgeremd, verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water beter door.

Vervoer naar depot

Als de bagger tijdelijk in depot gezet moet worden, dan wordt dit met vrachtwagens vervoerd. Daardoor kunnen baggerwerkzaamheden overlast met zich meebrengen. We proberen deze overlast zo veel mogelijk te beperken.