Hoe houden we rekening met flora en fauna?


Maaiperiodes

In de periode tussen 1 mei en 16 november maaien wij al onze onderhoudspaden en bodems en oevers van waterlopen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. De onderhoudspaden maaien we als eerste, om veilig via deze paden met het materieel bij de waterkant te kunnen komen om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Meteen daarna, vanaf 1 juni, maaien we de bodem en de waterkanten (de zogenoemde taluds) van de waterlopen. De bredere onderhoudspaden die in weidevogelgebieden liggen, laten we in de periode tussen 1 mei en 15 juni ongemoeid. Voor smalle paden in weidevogelgebieden vindt er eerst een veldcheck plaats op broedvogels in periode van 1 mei tot 15 juni om het broeden niet te verstoren. Door weersomstandigheden (bij droogte of veel neerslag) kan het nodig zijn dat we eerder of later maaien, om daarmee een goede aan- en afvoer van water te borgen. Dit doen we binnen de mogelijkheden die de Gedragscode en de Wet Natuurbescherming ons biedt.

Natuurwaarden behouden

Voor flora en fauna vormen de begroeiing in sloten en langs waterkanten vaak een aantrekkelijke leefomgeving. We zaaien ook op verschillende plekken langs de waterkant stroken in voor bijen en vlinders. Bij het maaien, dat nodig is voor een goede aan- en afvoer van water, houden we rekening met de aanwezige natuurwaarden. Dit doen we onder meer met de flora- en faunakaart die via een app beschikbaar is voor onze maaiers. Op deze kaart is zichtbaar waar welke beschermde flora en fauna langs onze watergangen zitten. Alle aannemers krijgen aan het begin van maaiseizoen een toolbox met uitleg hoe om te gaan met flora en fauna. Daarnaast krijgen ze ook onze praktische handleiding waarin een stappenplan staat hoe om te gaan met bijvoorbeeld een nest die op het onderhoudspad zit.

Gedragscode en Wet Natuurbescherming

We hanteren bij het maaien een gedragscode die is ontwikkeld vanuit de Unie van Waterschappen en die is gericht op de bescherming van flora en fauna. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking getreden en de gedragscode Wet Natuurbescherming (Uvw). Voor de voorbereiding en realisatie van het onderhoudswerk heeft het waterschap Vechtstromen een handleiding samengesteld (Handleiding zorgvuldig onderhoud) met als doel invulling te geven de gedragscode en deze wet. De handleiding wordt jaarlijks geactualiseerd, conform de wijzigingen in de wet- en regelgeving. Met ingang van 1 februari 2019 is een nieuwe gedragscode vastgesteld.


vlinder

Beschermde plant?

Iedereen die een beschermde plant ziet staan kan dit melden bij een landelijk meldpunt zodat deze opgenomen wordt in de Nationale Databank Flora en Fauna. Informatie uit deze databank gebruiken wij bij het plannen van onze onderhoudswerkzaamheden. Wij weten dan nog beter waar beschermde planten staan zodat wij hier met onze maaiwerkzaamheden rekening mee kunnen houden.

Deze planten kunnen aangemeld worden bij 1 van de onderstaande websites. Tip: wanneer u een goede foto bij de melding aanlevert wordt hij eerder opgenomen in de databank.