Gelieve geen afwatering te graven naar sloten waterschap


Geulen of sleuven graven naar sloten van het waterschap is niet de bedoeling. Het waterschap heeft begrip voor omstandigheden dat agrariërs een geul of sleuf voor oppervlakkige ontwatering aanleggen. Deze moeten, na de afwatering, weer gedicht worden. Hier hoort het herstel van de onderhoudspaden en taluds ook bij.

Het levert gevaar op voor mens en machine. En herstelwerkzaamheden en baggeren van uitgespoelde grond kosten veel geld. Wij verzoeken dan ook iedereen die al een geul of sleuf heeft gegraven naar onze watergangen om deze te dichten en het talud te herstellen. Mocht u problemen hebben met de afwatering, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te overleggen en de mogelijkheden te bespreken.


Meer informatie en alternatieven