Wasplaatsen van (spuit)machines


Schoon water met behoud van gewasbeschermingsmiddelen (GBM)!

Hoe voorkomen we het afstromen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater bij het schoonmaken van spuitmachines? In de praktijk blijkt dat veel (spuit)machines op het erf worden schoongemaakt. Door bijvoorbeeld het spoelen van veldspuiten, poot- en of zaaimachines en lege verpakkingen op het erf, kunnen er resten van GBM in het riool of de sloot terecht komen. Een probleem dat de kwaliteit van het oppervlaktewater èn het behoud van middelen bedreigt. Als middelen namelijk in te hoge concentraties in het oppervlaktewater (blijven) voorkomen, kunnen ze verboden worden, waardoor middelen uit de handel verdwijnen. Samen met agrarische ondernemers willen we deze afvalwaterstroom met GBM naar het oppervlaktewater en riolering beëindigen.

Hoe leg ik mijn wasplaats aan?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanleggen van een wasplaats met (biologische) zuivering op agrarische bedrijven. Wilt u meer weten over de wasplaats op uw bedrijf of bent u van plan een wasplaats aan te leggen, neem dan contact op met Roel Koekoek (088 220 32 97)

Financieel aantrekkelijk

Voor de investering in de aanleg van een zuivering is subsidie beschikbaar. Vanuit Landbouw op Peil Overijssel Vechtstromen (LoP) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen voor de aanleg van een wasplaats met zuivering. De maximale bijdrage bedraagt € 10.000,– per bedrijf. Kijk voor meer informatie bij de subsidiepagina's.

Belastingvoordeel met de regeling MIA/Vamil

De aanschaf van een wasplaats met zuiveringssysteem komt in aanmerking voor de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en afschrijving op een door uzelf te bepalen tijdstip (Vamil-regeling).

Kijk voor meer informatie op de Milieulijst MIA/Vamil, op de website van RVO: bedrijfsmiddelcodes F2345.

Zuiveringssystemen?

Plant

Opgevangen waswater kunt u op twee manieren verwerken. U kunt chemische stoffen afscheiden van het water en ze concentreren aan de hand van de Heliosec.

Of u kunt bacteriën inzetten voor biologische afbraak en vervolgens het afvalwater verdampen met bijvoorbeeld een phytobac of biofilter

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wasplaats op uw bedrijf of bent u van plan een wasplaats aan te leggen? Neem dan contact op met Roel Koekoek, Henk Langeler of Renske Dortland via ons algemene nummer 088 - 220 33 33 voor een adviserend bezoek.

Toezicht op afstroming van GBM vanaf erven

In 2023 moet het aantal overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen 90% minder zijn dan in 2013. Een hele opgave. Daarom gaan de waterschappen gerichter  toezien of bedrijven zich aan de regels houden. Bij een heterdaad volgt meteen een boete en vanaf teeltseizoen 2019 handhaven de waterschappen in Noordoost-Nederland ook achteraf. Dit gebeurt aan de hand van monstername in de straatkolk of de wasplaats. . Bij een concentratie van meer dan 1.000 µg per liter werkzame stof, krijgt het bedrijf een boete en moet het een plan van aanpak (een zogenoemd preventieplan) opstellen om de emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen naar sloot of riool te voorkomen. Ook moet de bestaande wasvoorziening worden geleegd en gereinigd. Bij een uitslag tussen de 150 en 1.000 µg per liter werkzame stof, moet er een preventieplan komen en moet de bestaande wasvoorziening worden geleegd en gereinigd. Bij minder dan 150 µg per liter werkzame stof volgt een adviesgesprek.

Bekijk de Beleidslijn toezicht en handhaving wassen van machines op agrarische bedrijven.