Wet- en regelgeving


Besluit activiteiten leefomgeving

In het Besluit activiteiten leefomgeving staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die boeren en tuinders op hun bedrijf kunnen uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten, het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren. De regels zijn onder andere bedoeld om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Ook zijn er normen voor geur en geluid opgenomen.

Dubex Wave systeem (sleepdoektechniek)

Melden

Wanneer u activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) start of wijzigt, dan kunt u dit elektronisch melden via de Activiteitenbesluit Internet Module. Als de activiteit niet onder het Activiteitenbesluit valt, neem dan contact op met het waterschap.

Waterschapsverordening

Langs de waterkant geldt een aantal wettelijke regels waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels staan in de Waterschapsverordening. Daarin wordt duidelijk wat wel en niet mag op, in of bij de waterkant.

De website Milieuregels in boerentaal zet de milieuregels uit de Omgevingswet voor agrariërs op een duidelijke manier op een rij. De site heeft een praktische insteek en informeert op een eenvoudige manier over de regels en de maatregelen die voor agrarische activiteiten in de land- en tuinbouw van toepassing zijn

Toezicht

Bij agrarische controles letten we in het bijzonder op erfafspoeling, teeltvrije zones, het gebruik van een kantdop langs een sloot, de spuitboomhoogte, spuitdrukregistratie en het gebruik van driftarme doppen in relatie tot het toegepaste middel.