Toezicht


Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor ons allemaal. In Nederland zijn afspraken gemaakt om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Het waterschap draagt zorg voor het naleven van die afspraken.

Niet elk bedrijf kan elk jaar opnieuw worden gecontroleerd, daarom stelt het waterschap jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. Handhavers van het waterschap controleren aan de hand van het uitvoeringsprogramma of lozingen voldoen aan de voorschriften en geven de bevindingen door aan het betreffende bedrijf. Als er sprake is van een overtreding dan stelt het waterschap de ernst van de overtreding en de daarbij horende sancties vast. Dat gebeurt aan de hand van de landelijke sanctiestrategie. De overtreder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de overtreding en de eventueel te nemen maatregelen om deze ongedaan te maken. Afhankelijk van de overtreding situatie voert de handhaver altijd een her controle uit.

Tip: Lees altijd nauwkeurig het wettelijk gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel in verband met driftbeperkende maatregelen en neem bij vragen of calamiteiten contact op met het waterschap. Wij denken graag met u mee!


Bij agrarische controles letten we in het bijzonder op (grond)wateronttrekkingen, erfafspoeling, teeltvrije zones, het gebruik van een kantdop langs een sloot, de spuitboomhoogte, spuitdrukregistratie en het gebruik van driftarme doppen in relatie tot het toegepaste middel.