Lozen van afvalwater uit een mestverwerkingsinstallatie


Ontwikkelingen in de mestwetgeving leiden tot een toename van het be- en verwerken van mest door mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Mestverwerking begint vaak met het scheiden in een dikke (vaste) fractie en een dunne (waterige) fractie. Bij verdere verwerking van de dunne fractie ontstaat afvalwater. Uit onderzoek is bekend dat dit afvalwater antibiotica, pathogenen, hormonen en (resistente) bacteriën en hoge concentraties zout bevat. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid en milieu is het ongewenst dat dit afvalwater zonder afdoende zuivering in het milieu terecht komt.

Beleid en wet- en regelgeving

Het lozen van afvalwater van MVI’s op oppervlaktewater is aan regels gebonden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen. Momenteel wordt er door de waterschappen, gewerkt aan het vaststellen van beleid voor afvalwaterlozingen vanuit MVI’s. Een aantal waterschappen heeft omgekeerde osmose verplicht gesteld bij de lozing van afvalwater op oppervlaktewater, om lozing van antibiotica, pathogenen, hormonen en bacteriën te voorkomen.

Bij lozing op oppervlaktewater kijken we naar de effecten en gevolgen die deze lozing op het waterleven en de gebruiksfuncties van het ontvangende water kan hebben. Wat toelaatbaar is, is afhankelijk van lokale omstandigheden: de mate waarin het ontvangende oppervlaktewater verdunt, de huidige toestand en gebruiksfunctie.


Maak een afspraak

Denkt u er over om mest te gaan verwerken en afvalwater uit dit proces te gaan lozen? Dan is ons advies om een afspraak te maken met een van onze vergunningverleners. Hij/zij kan u in een persoonlijk gesprek vertellen:

  • hoe de vergunningprocedure voor een Watervergunning in elkaar steekt;
  • aan welk beleid het waterschap uw aanvraag toetst;
  • en welke informatie noodzakelijk is om de vergunningprocedure zo snel en probleemloos mogelijk te doorlopen.

Ter voorbereiding op dit gesprek zijn onder andere de volgende vragen van belang:

  • welke installatie denkt u te gaan plaatsen?
  • Wat zijn de zuiveringsstappen in het proces.
  • Welke hoeveelheden water denkt u te gaan lozen (aantal m3 per dag)?
  • Wat is de samenstelling van dat water in vrachten (ammonium, fosfaat, zware metalen, e.d.)?
  • Heeft u analyseresultaten van een vergelijkbare installatie?
  • Waar wilt u gaan lozen?

Lozen op het riool

Het afvalwater dat is behandeld met een techniek van omgekeerde osmose, is kwalitatief nagenoeg vergelijkbaar met schoon water. Het aanbieden van dergelijk schoon water op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) heeft een negatief effect op de doelmatige werking van de rwzi. Daarnaast is de (beperkte) capaciteit van de (druk)riolering een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Daarom is ons advies om dit water niet op de riolering te lozen, maar op oppervlaktewater.