Erosiebestendige en bloemrijke dijken


In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, EurECO, Wageningen Universiteit en de Nederlandse waterschappen is een grootschalig project opgezet wat betreft erosiebestendige dijken. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van ontbrekende kennis waarmee erosiebestendige bloemrijke dijken succesvol zijn aan te leggen en kosteneffectief in stand zijn te houden. Dijken die een hoge soortendiversiteit kennen zijn aantrekkelijk vanuit het oogpunt van recreatie en natuurwaarden. Tevens hebben ze een goede doorworteling en lijken daardoor beter bestand tegen klimaatextremen.

De betrokken partijen en de verschillende waterschappen in Nederland zijn bezig om dijken en keringen, die zij in hun beheer hebben,  beschikbaar te stellen voor het onderzoek en die tot aan aantal producten moeten leiden. Het gaat om de volgende producten:

  • Protocollen voor inventarisatie, onderhoud en beheer van bloemrijke dijken
  • Gevalideerde toetsingsinstrumenten sterkte dijkbekleding
  • Vernieuwde zaadmengsels voor aanleg en doorzaai van bloemrijke dijken
  • Handreiking bloemrijke dijken voor dijkbeherende organisaties.

Dijken en keringen zullen worden ingezaaid met verschillende bloemenmengsels. Hierbij wordt de vegetatieontwikkeling en beworteling nauwgezet gevolgd waarbij verschillende zodeverbeteringsmethoden (verticuteren, bemesting, etc.) worden toegepast. Op deze manier hopen we meer te weten te komen over de relatie tussen de beworteling van planten en de erosiebestendigheid van dijken en hoe deze te onderhouden. Ook de veerkracht bij bijvoorbeeld weersextremen zal mee worden genomen in het onderzoek.

De kleine Vecht naar voren om te kijken naar verbetering van de vegetatie. Verder staat kade in het Vechtpark op de nominatie om deze opnieuw in te zaaien. Ommerkanaal, dante en afwateringskanaal zijn ook aangemerkt als kandidaten. Ook hier wordt gekeken hoe de vegetatieontwikkeling verbeterd kan worden door bijvoorbeeld meer of minder te maaien of eventueel door te zaaien.

Daar komt bij dat onze dijken bijzondere soorten kunnen herbergen. Zo werden tijdens het veldbezoek bij de kleine Vecht meerdere groepen van de beschermde zeldzamere steenanjer aangetroffen (zie foto). Door deze hotspots af te zetten met lint worden deze tijdens het maaien ontzien.