Programmabegroting 2024-2027


Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2024-2027, de eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een begroting waarmee we de eerste stappen zetten om richting te geven aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’. Om samen op koers te komen naar een duurzame toekomst.

Hoewel de voorbereidingstijd tussen het moment van onze installatie en het uitbrengen van de begroting beperkt was, geven we als dagelijks bestuur met deze begroting een eerste invulling aan de ambities van het bestuursakkoord. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het vertalen van onze gezamenlijke ambities in concrete doelen voor de komende vier jaar. Onze watervisie 2050 is daarbij het uitgangspunt en daarmee zetten wij in grote lijnen de koers voort die in de vorige bestuursperiode is ingezet. Over de voortgang van de realisatie van deze doelen willen we de aankomende 4 jaar met elkaar in gesprek. Waar wij deze bestuursperiode echt het verschil willen maken is de wijze waarop wij ons werk doen. Samen met u en met onze omgeving willen we verder verkennen hoe die vernieuwing eruit moet zien.

Leeswijzer

In deze Programmabegroting wordt in hoofdstuk 2 gestart met een overzicht van de grote opgaven vanuit het bestuursakkoord en de vertaling daarvan in concrete doelstellingen voor de komende bestuursperiode.

De bestuursagenda die als bijlage bij het bestuursakkoord ‘Noaberschap Verbindt’ is gevoegd, hebben wij in dit hoofdstuk geïntegreerd.

In hoofdstuk 3 geven we op hoofdlijnen een samenvatting van het actueel financieel beeld over de komende jaren en de lastendrukontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de onderbouwing hiervan en middelen voor nieuw beleid.

Hoofdstuk 4 gaat per programma in op de belangrijkste inspanningen voor 2024 die bij moeten dragen aan de realisatie van de doelen. Tevens worden de grootste risico's en kansen benoemd. Voor een aantal doelen wordt in programma-indicatoren inzicht gegeven in de realisatie van voorgaande jaren en een prognose voor de toekomst. In dit hoofdstuk wordt per programma een overzicht van de investeringsprojecten in 2023 en de ontwikkeling van de netto lasten en investeringen weergegeven.

Hoofdstuk 5 gaat over de afzonderlijke paragrafen bedrijfsvoering, conform het Waterschapsbesluit. In het hoofdstuk staan ook de indicatoren voor Duurzaam Financieel beleid. Verder komen in hoofdstuk 5 de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de waterschapsbelastingen aan de orde. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de stand van het EMU-saldo.

Hoofdstuk 6 gaat over de exploitatiebegroting 2024. Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2024 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.

Begroting in één oogopslag

Het nieuwe bestuur van het waterschap gaat in de komende jaren verder invulling geven aan de grote opgaven en uitdagingen waar het waterschap
voor staat. Het nieuwe bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ is daarvoor een belangrijke basis. Vanuit de gedachte van noaberschap wordt
empathisch, realistisch en transparant samengewerkt met inwoners, ondernemers, agrariërs én de omgeving. De begroting 2024 is een eerste stap om invulling te geven aan deze ambities en nieuwe manier van werken. In deze begroting ziet u waar het waterschap in 2024 uw belastinggelden aan
besteedt.

Inkomsten € 210 mln.

Uitgaven € 210 mln.

Belastingen € 160 mln.

Overige inkomsten € 30 mln.

Inzet van een deel van de reserves € 20 mln.

Droge voeten

Veilig wonen, werken en recreëren dankzij het maaien en baggeren van 3.700 kilometer watergangen en het onderhouden van 2.400 stuwen en 170 gemalen.

Voldoende water

Voldoende water om de functies in ons gebied te bedienen, zoals landbouw en natuur, door water te bergen in natte tijden en langer vast te houden voor droge tijden.

Schoon water

Met het zuiveren van afvalwater uit de riolering dragen we bij aan de volksgezondheid en schoon oppervlaktewater voor flora en fauna in rivieren, beken en kanalen. Daarnaast winnen we duurzame energie uit het rioolslib.

Onze uitdagingen

Het waterbeheer staat voor grote uitdagingen door de toenemende droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, de waterkwaliteit die onder druk staat en ons streven naar duurzaamheid

Investeren met projecten in 2024

Ook investeren we in 2024 € 64 miljoen in diverse projecten in ons werkgebied om ons werk goed te kunnen blijven doen en om te werken aan onze uitdagingen. Dit zijn een aantal voorbeelden:

Voorbeelden van investeren met projecten

  • Onderhoud aan stuwen, gemalen, bruggen, beschoeiing en het baggeren van diverse wateren door ons hele beheergebied. 
    • Voorbereiden en uitvoeren van diverse projecten in ons hele beheergebied om te voldoen aan de wettelijke eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
    • Voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om het water beter vast te houden in de haarvaten van ons watersysteem.
  • Nieuwbouw van de rioolwaterzuivering Tubbergen. Met het toepassen van een innovatief zuiveringsconcept wordt energie bespaart en kan in de toekomst grondstoffen worden teruggewonnen uit afvalwater.
  • Voorbereiden en bouwen van een nabehandelingstechnologie op de rioolwaterzuivering Glanerbrug en Haaksbergen om de effluentkwaliteit te verbeteren ten behoeve van de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  • Vernieuwen van de procesautomatisering elektrische installatie
    van de rioolwaterzuivering Coevorden.

Waterschapsbelasting 2024

Voor het waterbeheer in Twente, Zuidoost Drenthe en het Vechtdal betaalt u in 2024 waterschapsbelasting. In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde waterschapslasten per categorie. De gemiddelde stijging van de
lastendruk t.o.v. 2023 bedraagt 10%.

Huurder

Eenpersoonshuishouden in een Huurwoning, Waterschapslasten: € 164,-

Gezin met koopwoning

Meerpersoonshuishouden woning met WOZ-waarde € 378.000, Waterschapslasten: € 425,-

Productiebedrijf voedingsmiddelen

50 vervuilingseenheden met WOZ-waarde: € 3,78 mln., Waterschapslasten: € 4.547,-

Agrarisch bedrijf

40 hectare met WOZ-waarde: € 605.000,- Waterschapslasten: € 1.856,-