Kaderrichtlijn Water (KRW)


Waarom is schoon water belangrijk?

Schoon water is de basis voor een veilige leefomgeving en drager van natuur- en landschapskwaliteit. Simpel gezegd: we hebben schoon water nodig om te leven en voor een aantrekkelijke leefomgeving. Maar voor wonen, bedrijven, landbouw en drinkwater is steeds minder schoon water beschikbaar. En het wel beschikbaar water is niet schoon genoeg. Daarom zijn er Europese afspraken gemaakt om de waterkwaliteit vergaand te verbeteren. De doelen zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water.

De KRW uitgelegd

Goed leefgebied voor planten en dieren

De Kaderrichtlijn Water, afgekort KRW, is de belangrijkste Europese afspraak over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Ook Nederland heeft op basis van die afspraak doelen vastgesteld waaraan het water moet voldoen. De afspraken om het water een goed leefgebied te laten zijn voor planten en dieren zijn in 2009 gemaakt en de vastgestelde doelen moeten in 2027 gerealiseerd zijn. Wij werken hard aan het behalen van de KRW-doelen voor de waterlopen in ons gebied.

We hebben al veel maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Maar we zijn er nog niet. In veel beken en rivieren worden de doelen op het gebied van ecologie (goed leefgebied voor planten en dieren) en chemie (ongewenste stoffen uit het water) nog niet gehaald. De opgaves in het gebied zijn groot. We werken hard aan veel projecten om de maatregelen uit te voeren. Dat doen we zo veel mogelijk met onze eigen mensen, maar we huren ook expertise in om te helpen en ons werk slimmer en efficiënter in te richten. Zo zijn er experts van ingenieursbureaus ingeschakeld om te helpen bij onze opgave bij de waterzuiveringen.

Herstellen van beken en rivieren

Heringerichte beek

We verbeteren en herstellen beken en rivieren in ons werkgebied. Zodat ze net als vroeger meer kronkelen met snelle en langzaam stromende delen. Er zijn nog in 17 van de 49 wateren maatregelen nodig. We zorgen ervoor dat vissen ongehinderd langs obstakels kunnen zwemmen en richten we beekdalen opnieuw in. Ook maaien we waterkanten en bermen op een manier die bijdraagt aan de natuurlijke situatie.

Dit alles zorgt voor schoner water én het gaat er natuurlijker uitzien. Op veel plekken gaat het water stromen zoals het vroeger stroomde. Op sommige plekken zonder watertoevoer kunnen waterlopen droogvallen in droge periodes. Dat is niet erg, want het hoort bij een natuurlijk watersysteem.

Aanpassingen op onze zuiveringen

nieuwbouw_rwzi_vriezenveen_gereed

Onze 23 rioolwaterzuiveringen spelen een belangrijke rol bij het behalen van de doelen uit de KRW. Hier maken wij het rioolwater in ons gebied schoon. Dat gezuiverde afvalwater komt vervolgens in het oppervlaktewater en moet volgens de KRW aan bepaalde normen voldoen. Die halen we nu nog niet altijd. Op negen zuiveringen zijn daarom nog aanpassingen nodig.

Het werk dat we op onze zuiveringen doen voor de KRW is voor de buitenwereld grotendeels onzichtbaar. Maar het is enorm belangrijk. Gezuiverd rioolwater komt in een deel van ons gebied in kleine beken terecht met weinig eigen water om het gezuiverde rioolwater verder te verdunnen. Tijdens langdurige droogte is de zuivering voor sommige watergangen zelfs de enige bron van water. Daarom moet het een goede kwaliteit hebben!

Stand van zaken in onze waterlopen

We hebben al veel maatregelen uitgevoerd in onze waterlopen en op onze rioolwaterzuiveringen. Hier kun je zien waar we staan in de uitvoering

KRW kaart

Wil je weten wat de waterkwaliteit is in de beek of rivier in de buurt? Kijk dan op onze online waterkwaliteitspagina

Afbeelding 5 KRW portaal

Nieuws over de KRW

Interessante links

Vragen en antwoorden KRW

Carrousel boer schoon water