Informatiebijeenkomst Eerderhooilanden

Gepubliceerd op 1 juli 2024

Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en waterschap Vechtstromen gaan samen aan de slag met de opgaves in Eerderhooilanden. Om omwonenden en andere geïnteresseerden hierover te informeren, organiseren wij op maandag 15 juli een informatiebijeenkomst bij de Meulenhorst in Ommen.

Natura 2000-opgave

Eerderhooilanden is onderdeel van het Natura 2000 Vecht- en Beneden Reggegebied. Bovengenoemde partijen werken in Eerderhooilanden samen aan behoud en uitbreiding van natuurwaarden, zoals stroomdalgraslanden, beekbegeleidende bossen en specifieke diersoorten als de kamsalamander en rivierdonderpad.

Werkzaamheden Hammerwetering

Waterschap Vechtstromen heeft een opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) bij de Hammerwetering. De Hammerwetering voldoet nog niet aan de doelen uit de KRW, met name op het gebied van vispasseerbaarheid en natuurlijke inrichting. Hieraan wordt invulling gegeven door de huidige Hammerwetering te dempen en een natuurlijke slenk te graven door Eerderhooilanden en een vispassage aan te leggen.

Overige werkzaamheden

Om te voorkomen dat agrarische percelen ten zuiden van Eerderhooilanden regelmatig overstromen, leggen we een waterkering aan, ter vervanging van de waterkering langs de huidige Hammerwetering. Ook wordt het huidige wandelpad door Eerderhooilanden aangepast aan de nieuwe situatie.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst geven wij een toelichting op bovengenoemde plannen. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 15 juli 2024 in de ontvangstruimte van De Meulenhorst, Achterbroekweg 1 in Ommen. Tussen 18.30 uur en 21.00 uur staat de koffie klaar, vooraf aanmelden is niet nodig.