Samen aan de slag tegen droogte en wateroverlast

Gepubliceerd op 16 november 2022

Op woensdag 30 november organiseren wij samen met Gebiedscollectief Noordoost-Twente een watermarkt, waarbij bezoekers informatie krijgen over maatregelen tegen droogte en wateroverlast. Deze informatiemarkt vindt plaats bij streekrestaurant ’t Sterrebos in Beuningen.

Agrariërs en grondeigenaren die wonen in het gebied Roelinksbeek/Voltherbeek en andere geïnteresseerden krijgen daar tussen 16.00 en 20.00 uur praktische tips om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Ook wordt er verteld over kleinschalige maatregelen voor het gebied Roelinksbeek/Voltherbeek en komen subsidiemogelijkheden aan bod. Bezoekers zijn van harte welkom bij deze inloopbijeenkomst. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Informatiemarkt

Bezoekers kunnen zich op de informatiemarkt in ’t Sterrebos door diverse partijen laten informeren en inspireren over tal van praktische onderwerpen.
Zo geven Gebiedscollectief Noordoost-Twente en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitleg over de subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (Anlb) en het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB 2023) met de eco-maatregelen. Waterschap Vechtstromen laat voorbeelden zien en vertelt over maatregelen tegen weersextremen. En kennis- en adviesbureau Aequator Groen en Ruimte geeft inspirerende tips hoe handige kleinschalige maatregelen zelf goed uit te voeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan het hoe en wat van boerenstuwen (stuwen die bediend worden door boeren) en waarom wel of geen drainage.
Daarnaast worden er tips en ervaringen uitgewisseld over wateroverlast en de droogte in de afgelopen jaren en hoe dit in de toekomst beter beheerst kan worden.

Samenwerking

Deze informatiemarkt wordt georganiseerd vanuit onze samenwerking met Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente. Deze samenwerking vindt plaats in het kader van de GLB-pilot ‘Gebiedsgerichte aanpak bodem en water’ en het waterschapsprogramma ‘Haarvaten op Peil’.
Op deze manier zoeken wij samen met agrariërs en inwoners naar passende maatregelen voor droge en natte tijden en kunnen we samen aan de slag om het veranderende klimaat het hoofd te bieden.

Voorbereiden op veranderend klimaat

Het klimaat verandert en dat merken we. Naast piekbuien en wateroverlast, leidt ook droogte tot steeds meer schade. Dat heeft grote gevolgen, ook voor boeren en grondeigenaren.
Geen agrariër of grondeigenaar wordt blij van te droge of ondergelopen percelen of landgoederen. De grote uitdaging in het gebied Roelinksbeek/Voltherbeek is dat het volledig afhankelijk is van neerslag. Dit komt doordat het op de flank van de stuwwal van Oldenzaal ligt. Er zijn geen rivieren of kanalen die water kunnen aanvoeren. Daarom is het belangrijk om water vast te houden wanneer dat kan. Daarnaast is er in bepaalde tijden van het jaar sprake van wateroverlast.
Om die uitdagingen het hoofd te bieden zijn er maatregelen die kunnen helpen. Deze worden gepresenteerd op de informatiemarkt.