Nieuwe Drostendiep


Het beekdal van het Nieuwe Drostendiep ligt in het Drentse landschap. Het projectgebied omvat het beekdal tussen de brug bij Aalden/Zweeloo en de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij de A37 en N34. In dit beekdal ligt het gebied van de Westerstroom, Huismaten, het Klenckerveld en Broeklanden.

Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor landbouwbedrijven en voor natuur. Doordat het klimaat verandert, kan in een korte periode veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de landbouw terwijl het in de natuurgebieden nu te droog is. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied Drostendiep versterkt de landbouw en de natuur in de regio. Het waterschap heeft de taak om maatregelen te treffen voor schoon water. Dit doen we vanuit de Kaderrichtlijn Water, de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

De manier waarop het project Nieuwe Drostendiep wordt vormgegeven is uniek in Nederland. Op initiatief van georganiseerde agrariërs is een samenwerkings­verband ontstaan, waardoor deze agrariërs vanaf het begin nauw betrokken zijn bij de invulling van de plannen in het gebied. Deze agrariërs, vertegenwoordigd in de Initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, werken intensief samen met de andere partners in het gebied zoals Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarisch Natuur Drenthe en natuurlijk gemeente Coevorden en de provincie Drenthe.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Tjeerd Dijkstra.

Tjeerd Dijkstra

200260

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Subsidie

provincie-drenthe_rgb_website

Dit project is mede mogelijk gemaakt met behulp van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)

De werkzaamheden in het Nieuwe Drostendiep worden medegefinancierd door het POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) programma van provincie Drenthe en het ELFPO.

elfpo-logo-met-tekst