Natte natuurzone Schoonebeekerdiep


Het Schoonebeekerdiep is een grensbeek ten zuiden van Emmen. In de omgeving van deze beek ligt het Natura 2000 gebied Bargerveen. Over een lengte van 15 km wordt het Schoonebeekerdiep heringericht.
Het Schoonebeekerdiep voldoet nog niet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze KRW is het belangrijkste wettelijke kader voor onder andere de waterkwaliteit en waterleven. Door de aanwezigheid van stuwen in het Schoonebeekerdiep kunnen vissen niet van het ene naar het andere gebied zwemmen. Daar gaan we aan werken. Ook worden in het westelijke deel van het Schoonebeekerdiep moerassige, glooiende oevers aangelegd. Hier worden op sommige plekken ook vissenbossen aangelegd. Een vissenbos bestaat uit stronken op de bodem van de beek met daarbovenop takken, waar vissen en andere waterdieren kunnen rusten en leven.
In de omgeving van het Schoonebeekerdiep bij Nieuw-Schoonebeek ligt Natura 2000 gebied Bargerveen. In dit deel van het Schoonebeekerdiep wordt over een lengte van 8 kilometer een natte natuurzone aangelegd, waarbij de oevers natuurvriendelijker worden gemaakt.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Desiree den Blanken.

Desiree den Blanken

foto Desiree den Blanken

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Dit project heeft een subsidie ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van Versneld Natuurherstel.

Ministerie_van_Landbouw,_Natuur_en_Voedselkwaliteit_Logo