Herinrichting Schoonebeekerdiep

Gepubliceerd op 19 december 2023

Waterschap Vechtstromen gaat aan het werk in en rond het Schoonebeekerdiep. Om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van het Schoonebeekerdiep, waren er in november twee inloopbijeenkomsten. Zo’n 95 bezoekers lieten zich deze avonden bijpraten over de plannen.

Herinrichting Schoonebeekerdiep

Het waterschap presenteerde in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek en bij ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek de plannen voor de herinrichting. Het waterschap gaat in het Schoonebeekerdiep aan de slag, zodat de beek voldoet aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuis horen.

Maatregelen

Om de waterkwaliteit en het waterleven in het Schoonebeekerdiep te verbeteren worden de stuwen vispasseerbaar gemaakt. Want stuwen vormen een hindernis voor vissen die stroomopwaarts willen zwemmen. Een vispassage zorgt ervoor dat vissen heen en weer kunnen zwemmen tussen hun leefgebied en paaigronden. Daarnaast worden oevers natuurvriendelijk ingericht met moerassige, glooiende oevers. Ook worden op sommige plekken vissenbossen aangelegd. Een vissenbos bestaat uit stronken op de bodem van de beek met daarbovenop takken, waar vissen en andere waterdieren kunnen rusten en leven.
Waterschap Vechtstromen gaat onderzoeken of de bestaande vispassages bij 2 stuwen nog goed werken. Indien nodig worden deze aangepast. Daarnaast wordt bij een andere stuw een nieuwe vispassage gemaakt.

Natte natuurzone

Bij het Schoonebeekerdiep ter hoogte van het Bargerveen wordt over een lengte van 8 kilometer een natte natuurzone van maximaal 14 meter breed aangelegd. Deze natte natuurzone bestaat uit natuurvriendelijke oevers (plekken met ondieper water en meer begroeiing en schaduw) en oevers die tijdelijk onder water liggen (plas-dras oevers).

De aanleg van deze natte natuurzone draagt bij aan het verlagen van de neerslag van stikstof bij het Bargerveen. Daarnaast zorgt deze herinrichting ervoor dat overtollig water vanuit Buffer Zuid bij het Bargerveen goed opgevangen kan worden in het Schoonebeekerdiep.

Naar verwachting kunnen de werkzaamheden aan het Schoonebeekerdiep medio 2024 starten. De uitvoering van de werkzaamheden zal een jaar in beslag nemen.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven over de werkzaamheden aan het Schoonebeekerdiep? Dan kunt u zich hier aanmelden voor onze digitale nieuwsservice.