Stuwen Reggedal Enter


In 2019 is het project Reggedal Enter gerealiseerd. Hierbij is een deel van de Boven-Regge en Midden-Regge heringericht, ter hoogte van Enter. De herinrichting heeft geleid tot een ander peilbeheer. Enkele jaren ervaring met deze waterpeilen leiden tot een heroverweging van het stuwpeil van stuw Entermors en de tijdelijke stuw Exoo in de Boven-Regge. Grondgebruikers in het stroomgebied hebben de afgelopen jaren schade als gevolg van droogte ervaren. Zij hebben daarom het waterschap gevraagd om het stuwpeil te verhogen.

Daarnaast is in 2019 de tijdelijke stuw Exoo aangelegd. Deze stuw wordt vervangen door een permanente stuw die voor vissen passeerbaar is. Dit zal een positief effect hebben op de vismigratie in de Regge, waarmee een noodzakelijke maatregel vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt uitgevoerd. Hierbij wordt ook het peil wordt verhoogd. Zo wordt verdroging voor landbouw en natuur zoveel mogelijk tegengegaan en wordt de bevaarbaarheid van de Regge voor de Enterse Zomp gewaarborgd.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Ben Ordelmans.

Ben Ordelmans

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie