Aannemer of onderhoudsmedewerker


Wat kunt u precies van de aannemer of onderhoudsmedewerker van ons waterschap verwachten?

 • De waterlopen en onderhoudspaden worden gemaaid binnen de genoemde perioden.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals aangegeven op de maaitekening van uw omgeving.
 • Als er een onderhoudspad aanwezig is, dan wordt het vrijkomende maaisel gelijkmatig verdeeld over het onderhoudspad.
 • Als er geen onderhoudspad aanwezig is, moet de aannemer het maaisel jaarlijks verdelen tussen de aanliggende grondeigenaren of gebruikers. Zonder nadere afspraken hierover wordt het maaisel daarbij afgezet op de 0,50m smalle strook tussen de bovenkant van de waterloop en de afrastering. Als daar onvoldoende ruimte is kan de aannemer het maaisel ook naast de afrastering in het aanliggende perceel deponeren.
 • De aannemer of onderhoudsmedewerker van het waterschap voert de werkzaamheden zorgvuldig uit.
 • De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met aanwezige gewassen en berijdbaarheid van de percelen. Ter voorkoming van schade zal de aannemer zonodig aangepast materieel inzetten.
 • De aannemer sluit na de maaiwerkzaamheden aanwezige hekken en afrastering.
 • Indien bij het waterschap bekend is dat u het maaisel door de aannemer wilt laten opladen, neemt de aannemer hierover tijdig contact met u op. De aannemer brengt u de extra kosten van het opladen in rekening.

Wat mag de aannemer van u verwachten?

 • U bent op grond van de wet verplicht de aannemer medewerking te verlenen en op uw perceel toe te laten.
 • U bent wettelijk verplicht uitkomend maaisel op uw perceel te accepteren. Bij speciale wensen over de afzet van het maaisel kunt u contact met het waterschap opnemen. Hieraan verbonden extra kosten komen voor uw rekening.
 • Als er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld het opnieuw inzaaien van een perceel, kunt u contact met ons opnemen via (088-220 33 33). In overleg met de gebiedsbeheerder en de aannemer kan dan vaak het maaitijdstip aan uw wensen worden aangepast. Zo wordt onnodige schade voorkomen.