Onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is per 1 november ingetrokken

Gepubliceerd op 1 november 2023

Het onttrekkingsverbod dat de afgelopen zomer is ingesteld vanwege de droogte, is met ingang van 1 november niet langer van kracht. Dit betekent dat met ingang van deze datum enkel de reguliere beregeningsregeling van kracht is. Deze regeling geldt voor ons gehele werkgebied en bepaalt onder andere dat beregenen uit oppervlaktewater is toegestaan zolang er nog water over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

Het groeiseizoen is voorbij en daarmee neemt de watervraag vanuit de landbouw en natuur af. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode opgelost als gevolg van de vele regen en tevens daalt de watertemperatuur, waardoor risico’s met betrekking tot waterkwaliteitsproblemen zijn afgenomen. Het deze zomer ingestelde onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is wordt daarom ingetrokken.

Dit betekent niet dat er zondermeer met oppervlaktewater beregend mag worden in ons beheergebied, want de standaard beregeningsregeling zoals opgenomen in artikel 3.88 van de keur van het waterschap blijft gewoon van kracht. Hierin is onder andere bepaald dat alleen oppervlaktewater onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog water afvoert.

Welke onttrekkingsverbod is niet meer van kracht?

De afgelopen zomer is het volgende verboden ingesteld:

  • Oppervlaktewateronttrekkingsverbod voor openbare vijvers in stedelijk gebied.

Dit verbod is met ingang van 1 november 2023 niet meer van kracht. Zie ook de officiële bekendmaking.