Taken en verantwoordelijkheden


Grondeigenaar

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van zijn eigen perceel. Dit betekent dat u (of indien u in een huurwoning woont: uw huurbaas) zelf moet zorgen voor een goede afvoer van water. Hieronder valt onder andere de zorg voor drainagesystemen onder en rond uw woning en het voldoende waterdicht zijn van kelders.

Gemeente

De gemeente zamelt aangeboden (grond)water in en heeft de taak wegen en openbaar groen voldoende te ontwateren om een gezonde en veilige leefomgeving te waarborgen.


Waterschap

Het waterschap beheert het water in beken, sloten, rivieren en kanalen (het zogenoemde 'oppervlaktewater'). Via het oppervlaktewater wordt het aangeboden overtollig water afgevoerd. Door het instellen van het oppervlaktewaterpeil beïnvloedt het waterschap indirect ook het grondwaterpeil. Oppervlaktewateren binnen de bebouwde kom zijn dikwijls nog in beheer van de gemeenten. In dat geval stelt de gemeente het waterpeil in.

Provincie

De provincie is strategisch grondwaterbeheerder. Dat wil zeggen dat de provincie in de gaten houdt of er nog voldoende grondwater van de gewenste kwaliteit is. In dit kader geeft de provincie vergunningen af, aan de drinkwaterbedrijven, voor grote industriële onttrekkingen en voor warmte- en koude-opslag.