Wateroverlast


Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor bij voorkeur ons contactformulier gebruiken, bij directe spoed bel dan het algemene nummer; 088 – 220 33 33.

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap, deze kunnen ook van gemeente, provincie of particulier eigendom zijn. Op onze leggerkaart ziet u de watergangen in eigendom van waterschap Vechtstromen.

U hoeft het waterschap, politie of brandweer niet te bellen wanneer weilanden, wegen, fietspaden of dergelijk zijn ondergelopen.

zandzakken

Als er veel neerslag valt, kan wateroverlast ontstaan. We spannen ons in om dit tegen te gaan, al is het nooit volledig uit te sluiten. We maken onderscheid tussen overlast als gevolg van een overstroming, hoosbui of grondwateroverlast.

Meldingen

Heeft u een noodsituatie bel: 088 220 33 33, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Meldt schade aan waterschapswerk of dreigende situatie. Bijvoorbeeld:

  • Een breuk in een waterkering.
  • Te hoge waterstanden door verstopping in sloten en/of beken.
  • Schade aan een brug, duiker, stuw of sluis.