Wanneer neemt het waterschap maatregelen?


Waterschappen moeten nagaan of het watersysteem voldoet aan de normen op basis van het huidige klimaat. Waar dat niet het geval is, is sprake van een knelpunt. We kijken dan in hoeverre het mogelijk is om het knelpunt op te lossen.

We kunnen knelpunten op verschillende manieren oplossen, bijvoorbeeld door watergangen te verruimen, waterkeringen te verhogen en te versterken, door stuwen en gemalen aan te passen of door bergingsgebieden aan te leggen. Waar mogelijk proberen we combinaties te maken met andere maatregelen die nodig zijn, zoals voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) of voor de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON (Zoetwaterstrategie Oost Nederland)). Altijd kijken we in overleg met betrokkenen wat de beste manier is om eventuele knelpunten op te lossen.

Bij de toetsing of het watersysteem voldoet aan de normen, kijken we allereerst of gebieden voldoen op basis van het huidige klimaat. Omdat het klimaat verandert, kijken we ook of we in de nabije toekomst knelpunten kunnen verwachten op bepaalde plekken in ons gebied. Dit stelt ons in staat om knelpunten vroegtijdig aan te pakken.

Ook is er de mogelijkheid de norm te verlagen zodat er niet langer sprake is van een knelpunt en er geen maatregelen nodig zijn. Dit gebeurt uitsluitend in goed overleg met betrokkenen.


Ruimte in de normen

De praktijk is dat in het overgrote deel van ons beheergebied de kans op een overstroming flink lager is dan de normen voorschrijven. Dat betekent dat er op veel plekken nog lang geen sprake is van een knelpunt. Bodemdaling en klimaatverandering zullen ertoe leiden dat de kans op wateroverlast in de toekomst toeneemt. Dit vinden we acceptabel zolang de normen maar niet worden overschreden.

Het is mogelijk om de ruimte in de normen op te vullen door bewust in te grijpen. Hier kiest Vechtstromen in principe niet voor. Maar er zijn uitzonderingen op dit uitgangspunt. Er kunnen namelijk goede redenen zijn om tóch te kiezen voor maatregelen die in een gebied leiden tot een lagere bescherming tegen wateroverlast, bijvoorbeeld omdat hierdoor knelpunten elders worden opgelost of hoge investeringen worden vermeden. Dit doen we niet zonder meer, maar gebeurt uitsluitend als uitkomst van nauw overleg met betrokkenen.