Schade door wateroverlast


Als er heel veel neerslag valt, is schade door wateroverlast niet uit te sluiten. Voor het antwoord op de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is in geval van schade door wateroverlast, kijken we naar de oorzaak van de schade. Een belangrijk onderscheid daarbij is of wateroverlast het gevolg is van een hoosbui of van een overstroming.

1. Wateroverlast door water op het land na een hoosbui

Tijdens een hoosbui valt er in korte tijd heel veel regen binnen een klein gebied. Al dat water kan niet worden afgevoerd en blijft op de straat of op het land staan. Hoosbuien ontstaan over het algemeen in de zomer.

In principe is het waterschap niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van water dat op de straat of op het land blijft staan na een hoosbui. De verantwoordelijkheid van het waterschap heeft betrekking op water dat vanuit sloten, stromen, beken, rivieren of kanalen het land op stroomt.

2. Wateroverlast als gevolg van een overstroming

De kans dat wateroverlast het gevolg is van een overstroming is in de winter groter. Gedurende een wat langere periode komt er in een wat groter gebied dan zoveel neerslag naar beneden, dat sloten, beken of rivieren al dat water niet aankunnen en water het land op stroomt.

Als een watergang buiten zijn oevers treedt of als het water over een waterkering heen stroomt, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • het gebied of de waterkering voldoet wel aan de norm;
  • het gebied of de waterkering voldoet niet aan de norm.

Het gebied of de waterkering voldoet wel aan de norm

Als een watergang buiten zijn oevers treedt in een gebied dat aan de norm voldoet, dan heeft het waterschap in principe aan zijn zorgplicht voldaan. Hetzelfde geldt voor waterkeringen die aan de norm voldoen. Wateroverlast is dan het gevolg van een extreme situatie waarop het watersysteem niet hoeft te zijn ingericht. In principe is er dan sprake van een eigen risico voor degene die schade ondervindt. Toch zijn er in dit geval situaties denkbaar waarin het waterschap aansprakelijk is. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat er uit een gebied klachten zijn binnengekomen over problemen met de waterafvoer en dat Vechtstromen heeft verzuimd hier onderzoek naar te doen en eventueel maatregelen te nemen. Het is in dit soort gevallen aan degene die schade heeft geleden om aan te tonen dat het waterschap niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Het gebied of de waterkering voldoet niet aan de norm

Het waterschap heeft in principe niet aan zijn zorgplicht voldaan als er schade is doordat een gebied of waterkering niet voldoet aan de norm. Er kan dan sprake zijn van aansprakelijkheid voor het waterschap. Maar niet in alle gevallen. Er kunnen namelijk goede redenen zijn waarom het watersysteem of de kering niet op orde is. Bijvoorbeeld omdat op basis van het bestemmingsplan dat van kracht is, vereiste maatregelen nog niet kunnen worden genomen. Of omdat er nog onvoldoende grond beschikbaar is. Ook kan het waterschap besluiten om niet alle financiële middelen ineens in te zetten voor maatregelen om aan de normen voor wateroverlast te voldoen, maar dit te faseren.