Aan de slag met de wateropgaves rond de Geelebeek

Gepubliceerd op 16 oktober 2023

Op woensdag 1 november organiseren wij een informatiemarkt, waarbij wij graag met bezoekers in gesprek gaan over de wateropgaves in het gebied rondom de Geelebeek. Deze watermarkt wordt gehouden bij restaurant Booms Jans, Breemorsweg 12 in Lattrop-Brecklenkamp.

Agrariërs en grondeigenaren die wonen in het gebied rondom de Geelebeek en andere geïnteresseerden zijn op 1 november van harte welkom bij deze watermarkt. Tussen 16.00 uur en 21.00 uur kan men binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig.

Werken aan gezond en levend water in de Geelebeek

Dagelijks werkt waterschap Vechtstromen aan schoon, voldoende en veilig water. Dat doen wij op basis van wet- en regelgeving van diverse overheden. Eén daarvan is de Kaderrichtlijn Water. Deze Europese richtlijn stelt normen vast voor onder andere de kwaliteit van het water, bijvoorbeeld op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Op basis van die regels is bepaald bij welke rivieren en beken er werk aan de winkel is. Dat is onder andere het geval bij de Geelebeek.

Voorbereiden op veranderend klimaat

Het klimaat verandert en dat merken we, ook in Twente. Langdurige droogte leidt tot grote schade voor landbouw en natuur. Daarnaast kunnen hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd zorgen voor wateroverlast. We krijgen in de toekomst vaker te maken met deze weersextremen waar we allemaal de gevolgen van ondervinden. Daarom is het belangrijk om samen te kijken hoe we het watersysteem van de Geelebeek hierop kunnen aanpassen.

Watermarkt Geelebeek

Tijdens de watermarkt gaan wij graag met bezoekers in gesprek over de mogelijke maatregelen en het onderhoud in het stroomgebied van de Geelebeek.

Daarnaast willen wij samen met bezoekers bekijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden om droogteschade voor landbouw en natuur tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld met kleinschalige maatregelen om water langer vast te kunnen houden. Op de watermarkt worden voorbeelden van mogelijke maatregelen getoond.

Tijdens de watermarkt zal Aequator Groen en Ruimte de resultaten presenteren van het onderzoek dat in de afgelopen jaren gedaan is, voor een mogelijke gebiedsaanpak voor het gebied Lattrop-Brecklenkamp. Ook kunnen bezoekers zich door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laten informeren over bufferstroken en GLB-subsidiemogelijkheden.