Geelebeek


De Geelebeek is een langzaam stromende, gekanaliseerde beek die in het stroomgebied van de Dinkel ligt. De beek ontspringt in het Bentheimerwoud in Niedersachsen, waar de beek de naam Rammelbecke heeft. De Geelebeek heeft in Nederland een lengte van 9,6 kilometer en mondt uit in het Dinkelkanaal.

De Geelebeek voldoet nog niet aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), met name op het gebied van vispasseerbaarheid en oeverinrichting. Deze KRW is het belangrijkste wettelijke kader voor onder andere de biologische waterkwaliteit. Daar gaan we aan werken door de stuwen vispasseerbaar te maken en de oevers natuurlijker in te richten.

In zeer droge zomers zakt het waterpeil van de Geelebeek, waardoor er schade als gevolg van droogte kan ontstaan voor landbouw en natuur. Daarnaast kunnen hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd zorgen voor wateroverlast. Daarom gaan we onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat.

Onder de titel Haarvaten op Peil gaat waterschap Vechtstromen investeren in maatregelen om ons bodem- en watersysteem weerbaar te maken en de waterbeschikbaarheid te verbeteren. Dit doen we samen met de omgeving. Bij de Geelebeek gaan we samen met grondeigenaren onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer, ook in het Dinkelgebied. Met de Dinkelagenda willen we richting geven aan onze inspanningen in het stroomgebied van de Dinkel, waar ook de Geelebeek onder valt.

Contact

Ben Ordelmans

Projectleider

088 220 33 33

Nieuws

Project informatie