Even peilen: ons grondwater


We houden de grondwaterstand goed in de gaten. Is het te hoog? Dan lopen kelders onder en worden akkers te drassig. Te weinig water? Dan zijn akkers juist te droog en heeft de natuur het zwaar. Om de grondwaterstand in de gaten te houden, werken we met grondwaterpeilbuizen.

Meten is weten

7

De ideale (grond)waterstand kan per terrein verschillen, hiervoor hebben we per locatie zomer- en winterpeilen vastgesteld.

Peilbuizen

peilbuismeten

Regelmatig plaatsen we peilbuizen. We werken met drie soorten peilbuizen.

Verdroging

stuw3 2020

Om verdroging tegen te gaan zijn verschillende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld kleine stuwen.

Peilen

Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening is een algemene verordening van het waterschap waarin staat aangegeven welke activiteiten in of nabij oppervlaktewaterlichamen zijn toegestaan, of welke vergunning plichtig zijn. Het gaat hierbij om zaken als waterbeheersing (grond- en oppervlaktewater), bescherming van sloten, kanalen, stuwen en gemalen. Als u een activiteit wilt uitvoeren op of nabij een waterloop of waterkering, dan moet u bij het waterschap een watervergunning op basis van de Waterschapsverordening aanvragen.