Ook kleine waterkeringen van belang voor waterveiligheid


Alle waterkeringen op legger

Naast de zorg voor de ´grote’ waterkeringen (zoals rivierdijken), willen wij alle zogenoemde 230 kilometer aan kleine waterkeringen aan de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) toevoegen. De legger is een kaart met waterkeringen waarvan de ligging en hoogte zijn vastgelegd en waarvoor onderhoudsafspraken gelden. Hierdoor kunnen we meer toezicht op noodzakelijk onderhoud, zodat de functie van de waterkering ook naar de toekomst toe in stand blijft. Hierdoor beperken we de kans op schade en overlast tijdens hoogwater bij u en uw omgeving.

Formele Procedure

De vooraankondiging is gestart om alle betrokkenen goed te informeren. Alle betrokken particulieren, gemeenten en landgoedeigenaren zijn hierover per brief geïnformeerd. De officiële terinzagelegging start begin 2019.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact Herman de Kluizenaar tel. 088 220 33 33 of per e- mail: h.dekluizenaar@vechtstromen.nl

Keringen op legger

Wat zijn de gevolgen?

De eisen die wij stellen aan de onderhoudstoestand van een overige kering zijn soepeler dan bij bijvoorbeeld een rivierdijk langs de Vecht.