Landelijk beleid en onderzoek


Klimaatverandering vraagt gezamenlijke inzet van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en samenleving. Daarom verscheen  Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad), droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Het grootste deel van ruimtes en gebouwen in Nederland is namelijk in bezit van particulieren en bedrijven. Al deze groepen staan voor de opgave om klaar te zijn voor een toekomst met heviger regenval, meer droogte en hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). De grondtoon van het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is dan ook: de opgave is urgent en complex. We gaan samen aan de slag en leren van elkaar. En dat vraagt om stresstesten en maatwerk per gemeente in Nederland.

De aansturing van het programma vindt plaats door de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Watergraaf van waterschap Vechtstromen Stefan Kuks is onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep. Wim Stegeman is portefeuillehouder ruimtelijke adaptatie binnen Vechtstromen.

Omgaan met klimaatverandering

Ook in ons werkgebied regent het vaker erg hard en droge periodes houden langer aan. Dit kan leiden tot meer wateroverlast en droogteschade aan zowel natuur als landbouw maar kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen (denk aan vuil rioolwater op straat tijdens een overstroming of blauwalg in zwemwater wanneer het erg warm is).

Wij spelen zowel in het landelijke als in het stedelijke gebied samen met o.a. de gemeente op de veranderingen in. Tijdens hoosbuien moeten we het regenwater kunnen opvangen of afvoeren. In tijden van droogte is het belangrijk dat we voldoende water hebben voor onszelf, dieren en planten.

Binnen het waterschap lopen er verschillende processen en (kennis)projecten die ervoor moeten zorgen dat ons watersysteem (beken, rivieren, etc.) en onze waterketen (riool, zuivering, etc.) beter om kunnen gaan met extremen, zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Voorbeelden zijn Partnerschap Wateroverlast, Lumbricus , Klimaat Actieve Stad (KAS), de Doorbraak ,  en Het Kristalbad .


Onderzoek

Wij doen onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op het watersysteem (beken, rivieren, grondwater) en de waterketen (riolering, zuivering). Zo kunnen we bepalen welke maatregelen we het beste kunnen inzetten om wateroverlast en droogte te beperken.

Zo zoeken wij bijvoorbeeld met modellen waar tijdens zware regenbuien knelpunten ontstaan (waardoor straten onderlopen of overstromingen ontstaan). Ook willen we weten aan welke knoppen we moeten draaien om ervoor zorgen dat ons grondwaterpeil voldoende blijft tijdens drogere periodes.

Onderzoek wordt uitgevoerd binnen verschillende projecten:

Gerelateerde items:

  • Deltaplannen
  • Klimaatverandering
  • Bouwen met Natuur