Projecten waterkwaliteit


  • De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de belangrijkste Europese richtlijn voor een goede waterkwaliteit. Het gaat dan zowel om doelen over een gezond waterleven (vissen, waterinsecten, planten) als om veel milieuschadelijke stoffen in het water. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen om de doelen te realiseren. De maatregelen moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd. Daarom werkt het waterschap komende jaren aan beekherstel, herinrichtingsprojecten en aanpassing van het (maai)beheer. Ook verbeteren we veel rioolwaterzuiveringen.
  • De aanpak van microverontreinigingen is voor een deel Europees en rijksbeleid wanneer het gaat over de toelating van chemische stoffen in materialen, gewasbeschermingsmiddelen of medicijnen. Maar ook rioolwaterzuiveringen halen al veel van deze stoffen uit het afvalwater. Dat kan nog beter door vernieuwing van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Investeringen zetten echter alleen zoden aan de dijk wanneer hierover internationale afspraken over worden gemaakt. Het waterschap staat hier positief tegenover en streeft ernaar deze nieuwe technieken toe te passen bij renovaties van zuiveringen wanneer de internationale afspraken hierover helder zijn.
  • Er zijn al veel herinrichtingsprojecten en beekherstel uitgevoerd. Hiermee gaat het waterschap de komende jaren door. De herinrichting van de gehele Regge is al vrijwel afgerond. Ook langs de Vecht zijn al veel projecten uitgevoerd, maar zijn nieuwe projecten in voorbereiding die binnenkort worden uitgevoerd. Langs de Dinkel en haar zijbeken staan in de buurt van Losser veel projecten in uitvoering. In de buurt van Lattrop worden projecten komende jaren in uitvoering genomen.
  • In Drenthe zijn al een aantal projecten uitgevoerd in de bovenlopen van het Nieuwe Drostendiep en Loodiep. Een groot project in het Nieuwe Drostendiep is in voorbereiding.
  • In het hele gebied van Vechtstromen wordt het natuurvriendelijke beheer komende jaren verder ontwikkeld en toegepast.
  • Met blauwe diensten werken we samen met agrariërs en grondeigenaren aan het realiseren van een effectief en efficiënt watersysteem en een bodem die het water langer vasthoudt. Deze samenwerking wordt onderstreept door de Blauwe Diensten, een subsidieregelingen die past binnen modern waterbeheer.

vistrap

Landschapsdeal Noordoost Twente

In het bestuursakkoord 'Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen', is een belangrijke plek ingeruimd voor waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit. Binnen de Landschapsdeal Noordoost Twente werken we samen met provincie Overijssel, gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie), Gebiedscollectief NOT, Landschap Overijssel en Stichting Behoud Twents Landschap aan een vitaal en leefbaar kleinschalig weide-, akker-, bos- en beekdallandschap in Noordoost Twente.

Een mooi voorbeeld voor de gezamenlijke inspanningen op het gebied van ecologie, biodiversiteit en ook waterkwaliteit, want beekbegeleidende houtwallen zijn van belang om KRW doelen te behalen.